ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 857153
Page Views 1361288
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ม.ค. 59 กิจกรรมชมรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แผนกวิชา
13 ม.ค. 59 กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ (นอกสถานที่) งานกิจกรรม
20 ม.ค. 59 กิจกรรมชมรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แผนกวิชา
27 ม.ค. 59 กิจกรรมคนดี ศรีเกษตรแพร่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม
03 ก.พ. 59 กิจกรรมชมรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แผนกวิชา
10 ก.พ. 59 งาน อกท.ชาติ ครั้งที่ 37 กิจกรรมชมรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม อกท
17 ก.พ. 59 ปลอดหนี้งานกิจกรรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม
24 ก.พ. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ฝ่ายวิชาการ
03 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2559 ส่ง สผ.1
ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนฯ งานพัฒนาหลักสูตร / งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
11 พ.ค. 59 รายงานตัว /ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานเนแะแนว
13 พ.ค. 59 อนุมัติตารางเรียน ตารางสอน ตรวจและอนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานพัฒนาหลักสูตร
13 พ.ค. 59 ถึง 14 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม
16 พ.ค. 59 ลงทะเบียนเรียน 1/2559 ทุกระดับชั้น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานทะเบียน
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ -
16 พ.ค. 59 ส่งข้อมูลการประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานประกันคุณภาพฯ /ฝ่ายแผนฯ
30 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานแนะแนว / งานปกครอง
31 พ.ค. 59 วันสุดท้ายของการเพิ่ม ถอนรายวิชาและวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานทะเบียน
31 พ.ค. 59 กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ กิจกรรม / งานโครงการพิเศษ
03 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม
07 มิ.ย. 59 วันสุดท้ายของการรักษาสภาพ การเป็นนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานทะเบียน
09 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม / อกท.
01 ก.ค. 59 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม / งานลูกเสือ
11 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 ส่งบันทึกหลังการสอนภาคเรียนที่ 1/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานพัฒนาหลักสูตร
11 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 ส่งงานวิจัยภาคเรียนที่ 1/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวิจัยฯ
19 ก.ค. 59 ถึง 20 ก.ค. 59 วันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมเข้าพรรษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม / อกท.
27 ก.ค. 59 วันภาษาไทยแห่งชาติ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แผนกสามัญสัมพันธ์
12 ส.ค. 59 วันแม่แห่งชาติ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม / อกท.
15 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แผนกสามัญสัมพันธ์
22 ส.ค. 59 ถึง 26 ส.ค. 59 ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวางแผนฯ
22 ส.ค. 59 ถึง 26 ส.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ ปี2560
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวางแผนฯ
05 ก.ย. 59 ถึง 09 ก.ย. 59 จัดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
05 ก.ย. 59 ถึง 08 ก.ย. 59 ส่งรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ80
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
09 ก.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ80
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
12 ก.ย. 59 ถึง 15 ก.ย. 59 ส่งข้อสอบปลายภาคที่ 1/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
19 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
26 ก.ย. 59 ถึง 14 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ -
26 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 ส่งผลการเรียนที่ 1/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
03 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 ส่งผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2559 ส่ง สผ.1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานพัฒนาหลักสูตร / งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
13 ต.ค. 59 ถึง 14 ต.ค. 59 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานทะเบียน
13 ต.ค. 59 ถึง 14 ต.ค. 59 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
17 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ -
17 ต.ค. 59 ถึง 18 ต.ค. 59 ลงทะเบียนสอบแก้ 0 มส. มผ.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานทะเบียน
19 ต.ค. 59 ถึง 21 ต.ค. 59 สอบแก้ 0 และ มส.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอน / งานวัดผลประเมินผล
23 ต.ค. 59 วันปิยะมหาราช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม / อกท.
25 ต.ค. 59 ส่งผลการสอบแก้ 0 และ มส. ที่งานวัดผลฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอน / หัวหน้าแผนก
26 ต.ค. 59 ประกาศผลสอบแก้ 0 และ มส.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
01 พ.ย. 59 ถึง 30 พ.ย. 59 รายงาน สผ.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
07 พ.ย. 59 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพิ่ม ถอนรายวิชาและการรักษาสภาพ การเป็นนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานทะเบียน
14 พ.ย. 59 กิจกรรมวันลอยกระทง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม / อกท.
14 พ.ย. 59 ถึง 17 พ.ย. 59 การประชุมทางวิชาการ อกท.ระดับหน่วย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม / อกท.
28 พ.ย. 59 ถึง 02 ธ.ค. 59 การประชุมทางวิชาการ อกท.ระดับภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร งานกิจกรรม / อกท.
05 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม / อกท.
13 ธ.ค. 59 ถึง 16 ธ.ค. 59 ส่งบันทึกหลังการสอนภาคเรียนที่ 2/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานพัฒนาหลักสูตร
13 ธ.ค. 59 ถึง 16 ธ.ค. 59 ส่งงานวิจัย ภาคเรียนที่ 2/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวิจัยฯ
14 ธ.ค. 59 กีฬาสีภายใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม / อกท.
23 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แผนกสามัญสัมพันธ์ /ครูภาษาอังกฤษ
24 ธ.ค. 59 ถึง 26 ธ.ค. 59 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ
30 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม / อกท.
01 ม.ค. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 โครงการแนะแนวสัญจร /ประชุม อกท. ระดับชาติ
- งานแนะแนว
14 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม / อกท.
16 ม.ค. 60 กิจกรรมวันครู
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานกิจกรรม / อกท.
01 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 สอบ V-NET (ภายใน เดือนกุมภาพันธ์)
อาชีวศึกษาจังหวัด งานวัดผลและประเมินผล
01 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 สอบมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ (สอบภายใน เดือนกุมภาพันธ์)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
06 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 จัดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
06 ก.พ. 60 ถึง 09 ก.พ. 60 ส่งรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ80
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
10 ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ80
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
13 ก.พ. 60 ถึง 16 ก.พ. 60 ส่งข้อสอบปลายภาคที่ 2/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
01 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 โครงการปัจฉิมนิเทศ และรับใบประกาศนียบัตร (ภายในเดือนมีนาคม)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่/อาชีวศึกษาจังหวัด งานแนะแนว / งานทะเบียน
01 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
06 มี.ค. 60 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
07 มี.ค. 60 ถึง 09 มี.ค. 60 ลงทะเบียนสอบแก้ 0 มส. มผ.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานทะเบียน
10 มี.ค. 60 ส่งผลการสอบแก้ 0 และ มส. ที่งานวัดผลฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอน / หัวหน้าแผนก
13 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบแก้ 0 และ มส.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลและประเมินผล
20 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนนักศึกษาระบบโควต้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานทะเบียน
20 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานทะเบียน
20 มี.ค. 60 ถึง 22 มี.ค. 60 รายงาน สผ.2 ที่หัวหน้าแผนกวิชา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอน
23 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 บันทึกรายละเอียดลง สผ.3 และรายงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แผนกวิชา
27 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 บันทึกรายละเอียดลง สผ.4 และรายงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
03 เม.ย. 60 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนนักศึกษาระบบปกติ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานทะเบียน
04 เม.ย. 60 ถึง 07 เม.ย. 60 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน ตารางสอน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานพัฒนาหลักสูตร
04 เม.ย. 60 ถึง 07 เม.ย. 60 จัดตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2560
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานพัฒนาหลักสูตร
10 เม.ย. 60 ถึง 11 เม.ย. 60 ทำบุญและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานบุคลากร
17 เม.ย. 60 ถึง 28 เม.ย. 60 รับสมัคร รายงานตัว มอบตัวนักเรียนนักศึกษารอบ 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานทะเบียน
01 พ.ค. 60 ถึง 05 พ.ค. 60 ส่งข้อมูลการประกันคุณภาพฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานประกันคุณภาพ
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
28 ส.ค. 60 ถึง 30 ส.ค. 60 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนไม่ถึง 80 %
 (นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผล หรือ ขร. สำรวจเวลาสอบแต่ละวิชา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอนประจำวิชา,งานวัดผลฯ
28 ส.ค. 60 ถึง 30 ส.ค. 60 สำรวจเวลาสอบของแต่ละวิชา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอนประจำวิชา/งานวัดผลฯ
04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อนัเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผล(ขร.)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลฯ
04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 จัดทำตรารางสอบประจำภาคเรียน 1/2560
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลฯ
11 ก.ย. 60 ถึง 14 ก.ย. 60 ส่งข้อสอบภาคเรียนที่ 1/2560
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอนประจำวิชา,งานวัดผลฯ
18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 ประเมินผลปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอนประจำวิชา,งานวัดผลฯ,คณะกรรมการตามคำสั่ง
25 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 ประเมินผลปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอนประจำวิชา,งานวัดผลฯ,คณะกรรมการตามคำสั่ง
28 ก.ย. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 ส่งสมุดประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอนประจำวิชา,งานวัดผลฯ,หัวหน้าสาขางาน
12 ต.ค. 60 ถึง 26 ต.ค. 60 ลงทะเบียนแก้ผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอนประจำวิชา,งานวัดผล,หัวหน้างานสาขา,งานการเงิน,ครูที่ปรึกษา,งานทะเบียน
16 ต.ค. 60 ถึง 26 ต.ค. 60 ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ 0 (ศูนย์)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอนประจำวิชา,งานวัดผลฯ,หัวหน้าสาขางาน,ครูที่ปรึกษา
16 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
16 ต.ค. 60 ถึง 26 มี.ค. 61 ติวเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคนเพื่อเข้ารับการทดสอบ V-NET
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ฝ่ายวิชาการ,หัวหน้างานสาขา,ครูผู้สอน,งานวัดผล
27 ต.ค. 60 ประกาศผลการแก้ไข 0 และ มส. ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลฯ
06 ธ.ค. 60 ประชุมหัวหน้าสาขางานเรื่องประเมินมาตราฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ฝ่ายวิชาการ,หัวหน้างานสาขา,ครูผู้สอน,งานวัดผล
12 ธ.ค. 60 ถึง 26 ม.ค. 61 ดำเนินการสอบมาตราฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2560(ภาคปฏิบัติ)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลฯ,ครูผู้สอนประจำวิชา
29 ม.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 61 ส่งคะแนนการสอบประเมินมาตราฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2560(ภาคปฏิบัติ)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ หัวหน้าสาขางาน,คณะกรรมการตามคำสั่ง
01 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนไม่ถึง 80 % (นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผล หรือ ขร. สำรวจเวลาสอบแต่ละวิชา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอน,งานวัดผล
01 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 สำรวจเวลาสอบของแต่ละวิชา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอนประจำวิชา,งานวัดผลฯ
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อนัเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผล(ขร.)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอนประจำวิชา,งานวัดผลฯ
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 จัดทำตรารางสอบประจำภาคเรียน 2/2560

ส่งข้อสอบภาคเรียนที่ 2/2560
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอนประจำวิชา,งานวัดผลฯ
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 ประเมินผลปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอนประจำวิชา,งานวัดผลฯ,คณะกรรมการตามคำสั่ง
26 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 ครูผู้สอน ส่งผลการประเมินผลการเรียนทุกระดับชั้น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอนประจำวิชา,งานวัดผลฯ,หัวหน้าสาขางาน
05 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 คณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ คณะกรรมการสถานศึกษา/งานวัดผลฯ/หัวหน้างานสาขา
05 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ คณะกรรมการสถานศึกษา/งานวัดผลฯ/หัวหน้างานสาขา
12 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 ลงทะเบียนแก้ผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์)
ให้ครูผู้สอนประจำรายวิชาทุกรายวิชาดำเนินการสอบแก้ 0 (ศูนย์) และ มส. ทุกชั้นปี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอนประจำวิชา,งานวัดผล,หัวหน้างานสาขา,งานการเงิน,ครูที่ปรึกษา,งานทะเบียน
12 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ 0 (ศูนย์)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ครูผู้สอนประจำวิชา,งานวัดผล,หัวหน้างานสาขา,ครูที่ปรึกษา
26 มี.ค. 61 ประกาศผลการแก้ไข 0 และ มส. ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ งานวัดผลฯ