ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานราชการ

นางสาวสุอารี สมจิตร
ธุรกิจเกษตร

นางสาวกมลรัตน์ ดีชุมแสง
พืชศาสตร์

นางณัชพร สร้างตระกูล
การเงินและบัญชี

นายสุกฤษฏิ์พงษ์ ธรรมวุฒิ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวจารุวรรณ พันทุ
งานพัสดุ

นายพิสิฐพงศ์ บรรจง
พืชศาสตร์

นายชาญณรงค์ วังมูล
คณิตศาสตร์

ศรายุทธ ร่องพืช
คณิตศาสตร์

นายจิรยุทธ สุทธหลวง