ผู้บริหาร

นายวันชัย โตมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 22/09/2016
สถิติผู้เข้าชม 336206
Page Views 487347


สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550 สถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2553
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครู โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการปรับปรุงบ้านพักครู
แบบรูปรายการปรับปรุงบ้านพักครู
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยแพร่ ครั้งที่38 ปีการศึกษา2559 11 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2560-2564 05 ส.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559 26 ก.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 08 มิ.ย. 59
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเกษตรแพร่เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 28 ม.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 16 พ.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการ อกท. ระดับภาคเหนือ ครั้งที่37 16 พ.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการ จัดการประชุมวิชาการระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 16 ก.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 16 ก.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการในสังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคเหนือ ปี58 16 ก.ย. 58

ผลงานสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รางวัลชนะเลิศ เครื่องคัดไข่อิเล็กทรอนิกส์
เว็บบอร์ด
จำหน่าย สารปรับปรุงยำรุงดิน-น้ำ ฮิวมัสล้านปี (15/0) 17 ก.ย. 59
ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้จบทางด้านเกษตร (บริษัทผู้ผลิตเลย์ มันฝรั่งทอดกรอบ) (2323/0) 12 ก.ย. 57
    กันยายน 2559   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
4 5 678 9 10
11 12 1314151617
18 19 2021222324
25 26 27282930 
ปฏิทินกิจกรรม
01 พ.ค. 60 ถึง 05 พ.ค. 60
ส่งข้อมูลการประกันคุณภาพฯ
17 เม.ย. 60 ถึง 28 เม.ย. 60
รับสมัคร รายงานตัว มอบตัวนักเรียนนักศึกษารอบ 2
10 เม.ย. 60 ถึง 11 เม.ย. 60
ทำบุญและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์
04 เม.ย. 60 ถึง 07 เม.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน ตารางสอน
04 เม.ย. 60 ถึง 07 เม.ย. 60
จัดตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2560
03 เม.ย. 60 ถึง
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนนักศึกษาระบบปกติ
27 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60
บันทึกรายละเอียดลง สผ.4 และรายงาน
23 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60
บันทึกรายละเอียดลง สผ.3 และรายงาน
20 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนนักศึกษาระบบโควต้า
20 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่
20 มี.ค. 60 ถึง 22 มี.ค. 60
รายงาน สผ.2 ที่หัวหน้าแผนกวิชา
13 มี.ค. 60 ถึง
ประกาศผลสอบแก้ 0 และ มส.
10 มี.ค. 60 ถึง
ส่งผลการสอบแก้ 0 และ มส. ที่งานวัดผลฯ
07 มี.ค. 60 ถึง 09 มี.ค. 60
ลงทะเบียนสอบแก้ 0 มส. มผ.
06 มี.ค. 60 ถึง
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
01 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60
โครงการปัจฉิมนิเทศ และรับใบประกาศนียบัตร (ภายในเดือนมีนาคม)
01 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60
ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
13 ก.พ. 60 ถึง 16 ก.พ. 60
ส่งข้อสอบปลายภาคที่ 2/2559
10 ก.พ. 60 ถึง
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ80
06 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60
จัดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
06 ก.พ. 60 ถึง 09 ก.พ. 60
ส่งรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ80
01 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60
สอบ V-NET (ภายใน เดือนกุมภาพันธ์)
01 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60
สอบมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ (สอบภายใน เดือนกุมภาพันธ์)
16 ม.ค. 60 ถึง
กิจกรรมวันครู
14 ม.ค. 60 ถึง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
01 ม.ค. 60 ถึง 28 ก.พ. 60
โครงการแนะแนวสัญจร /ประชุม อกท. ระดับชาติ
30 ธ.ค. 59 ถึง
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
24 ธ.ค. 59 ถึง 26 ธ.ค. 59
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมฯ
23 ธ.ค. 59 ถึง
กิจกรรมวันภาษาอังกฤษ
14 ธ.ค. 59 ถึง
กีฬาสีภายใน
13 ธ.ค. 59 ถึง 16 ธ.ค. 59
ส่งบันทึกหลังการสอนภาคเรียนที่ 2/2559
13 ธ.ค. 59 ถึง 16 ธ.ค. 59
ส่งงานวิจัย ภาคเรียนที่ 2/2559
05 ธ.ค. 59 ถึง
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
28 พ.ย. 59 ถึง 02 ธ.ค. 59
การประชุมทางวิชาการ อกท.ระดับภาค
14 พ.ย. 59 ถึง
กิจกรรมวันลอยกระทง
14 พ.ย. 59 ถึง 17 พ.ย. 59
การประชุมทางวิชาการ อกท.ระดับหน่วย
07 พ.ย. 59 ถึง
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพิ่ม ถอนรายวิชาและการรักษาสภาพ การเป็นนักเรียนนักศึกษา
01 พ.ย. 59 ถึง 30 พ.ย. 59
รายงาน สผ.5
26 ต.ค. 59 ถึง
ประกาศผลสอบแก้ 0 และ มส.
25 ต.ค. 59 ถึง
ส่งผลการสอบแก้ 0 และ มส. ที่งานวัดผลฯ
23 ต.ค. 59 ถึง
วันปิยะมหาราช
19 ต.ค. 59 ถึง 21 ต.ค. 59
สอบแก้ 0 และ มส.
17 ต.ค. 59 ถึง
เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
17 ต.ค. 59 ถึง 18 ต.ค. 59
ลงทะเบียนสอบแก้ 0 มส. มผ.
13 ต.ค. 59 ถึง 14 ต.ค. 59
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
13 ต.ค. 59 ถึง 14 ต.ค. 59
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
03 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59
ส่งผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2559 ส่ง สผ.1
26 ก.ย. 59 ถึง 14 ต.ค. 59
ปิดภาคเรียนที่ 1/2559
26 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59
ส่งผลการเรียนที่ 1/2559
19 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
12 ก.ย. 59 ถึง 15 ก.ย. 59
ส่งข้อสอบปลายภาคที่ 1/2559
09 ก.ย. 59 ถึง
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ80
05 ก.ย. 59 ถึง 09 ก.ย. 59
จัดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
05 ก.ย. 59 ถึง 08 ก.ย. 59
ส่งรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ80
22 ส.ค. 59 ถึง 26 ส.ค. 59
ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์
22 ส.ค. 59 ถึง 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ ปี2560
15 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
12 ส.ค. 59 ถึง
วันแม่แห่งชาติ
27 ก.ค. 59 ถึง
วันภาษาไทยแห่งชาติ
19 ก.ค. 59 ถึง 20 ก.ค. 59
วันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมเข้าพรรษา
11 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59
ส่งบันทึกหลังการสอนภาคเรียนที่ 1/2559
11 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59
ส่งงานวิจัยภาคเรียนที่ 1/2559
01 ก.ค. 59 ถึง
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
09 มิ.ย. 59 ถึง
วันไหว้ครู
07 มิ.ย. 59 ถึง
วันสุดท้ายของการรักษาสภาพ การเป็นนักเรียนนักศึกษา
03 มิ.ย. 59 ถึง
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
31 พ.ค. 59 ถึง
วันสุดท้ายของการเพิ่ม ถอนรายวิชาและวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน
31 พ.ค. 59 ถึง
กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก
30 พ.ค. 59 ถึง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2
16 พ.ค. 59 ถึง
ลงทะเบียนเรียน 1/2559 ทุกระดับชั้น
16 พ.ค. 59 ถึง
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
16 พ.ค. 59 ถึง
ส่งข้อมูลการประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2558
13 พ.ค. 59 ถึง
อนุมัติตารางเรียน ตารางสอน ตรวจและอนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้
13 พ.ค. 59 ถึง 14 พ.ค. 59
ปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่
11 พ.ค. 59 ถึง
รายงานตัว /ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่
03 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2559 ส่ง สผ.1
24 ก.พ. 59 ถึง
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
17 ก.พ. 59 ถึง
ปลอดหนี้งานกิจกรรม
10 ก.พ. 59 ถึง
งาน อกท.ชาติ ครั้งที่ 37 กิจกรรมชมรม
03 ก.พ. 59 ถึง
กิจกรรมชมรม
27 ม.ค. 59 ถึง
กิจกรรมคนดี ศรีเกษตรแพร่
20 ม.ค. 59 ถึง
กิจกรรมชมรม
13 ม.ค. 59 ถึง
กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
06 ม.ค. 59 ถึง
กิจกรรมชมรม
30 ธ.ค. 58 ถึง
กิจกรรมเนื่องในวันสิ้นปี
23 ธ.ค. 58 ถึง
กิจกรรมชมรม
16 ธ.ค. 58 ถึง
กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ
09 ธ.ค. 58 ถึง
กิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 58 ถึง
วันพ่อแห่งชาติ
02 ธ.ค. 58 ถึง
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันสิ่งแวดล้อมไทย
25 พ.ย. 58 ถึง
กิจกรรมชมรม ลอยกระทง
17 พ.ย. 58 ถึง 20 พ.ย. 58
งาน อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่ 37
11 พ.ย. 58 ถึง
กิจกรรมชมรม
04 พ.ย. 58 ถึง
กิจกรรมชมรม
28 ต.ค. 58 ถึง
กิจกรรมชมรม
23 ต.ค. 58 ถึง
วันปิยมหาราช
21 ต.ค. 58 ถึง
กิจกรรมพบนักเรียน นักศึกษา
14 ก.ย. 58 ถึง 18 ก.ย. 58
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
09 ก.ย. 58 ถึง
ปลอดหนี้ก่อนเข้าห้องสอบ
02 ก.ย. 58 ถึง
ธรรมะกับเยาวชน กิจกรรมเอกลักษณ์ของชาติ
26 ส.ค. 58 ถึง
กิจกรรมชมรม
18 ส.ค. 58 ถึง 19 ส.ค. 58
กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
12 ส.ค. 58 ถึง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 58 ถึง
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
05 ส.ค. 58 ถึง
กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาองค์การฯ
30 ก.ค. 58 ถึง 31 ก.ค. 58
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
29 ก.ค. 58 ถึง
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
22 ก.ค. 58 ถึง
กิจกรรมชมรม
15 ก.ค. 58 ถึง
กิจกรรมชมรม
08 ก.ค. 58 ถึง
กิจกรรมหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน
01 ก.ค. 58 ถึง
กิจกรรมชมรม
24 มิ.ย. 58 ถึง
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
17 มิ.ย. 58 ถึง
กิจกรรมชมรม
11 มิ.ย. 58 ถึง
พิธีไหว้ครู
10 มิ.ย. 58 ถึง
เตรียมกิจกรรมวันไหว้ครู
03 มิ.ย. 58 ถึง
กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก พัฒนาปลูกหญ้าแฝก
31 พ.ค. 58 ถึง
กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
27 พ.ค. 58 ถึง
กิจกรรมชมรม
20 พ.ค. 58 ถึง
ประชุมงานกิจกรรม/จัดตั้งและเลือกชมรม
15 พ.ค. 58 ถึง 16 พ.ค. 58
อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
14 พ.ค. 58 ถึง
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2558
16 ก.พ. 58 ถึง 20 ก.พ. 58
สัปดาห์ปลอดหนี้
10 ก.พ. 58 ถึง 14 ก.พ. 58
ร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วษท.ตาก
09 ก.พ. 58 ถึง
เตรียมไปร่วมงาน อกท.ชาติ
04 ก.พ. 58 ถึง
ปัจฉิมนิเทศ
02 ก.พ. 58 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก เตรียมงานประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3
28 ม.ค. 58 ถึง
กิจกรรมคนดี ศรีเกษตรแพร่
26 ม.ค. 58 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก
21 ม.ค. 58 ถึง
ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3
19 ม.ค. 58 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลักเตรียมงานประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3
16 ม.ค. 58 ถึง
วันครู
14 ม.ค. 58 ถึง
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
12 ม.ค. 58 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก
07 ม.ค. 58 ถึง
กิจกรรมชมรม
05 ม.ค. 58 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก
31 ธ.ค. 57 ถึง
วันสิ้นปี
29 ธ.ค. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก เตรียมงานกีฬาสี
24 ธ.ค. 57 ถึง
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
22 ธ.ค. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก
17 ธ.ค. 57 ถึง
กีฬาต้านยาเสพติด"เกษตรแพร่คัพ"
15 ธ.ค. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก เตรียมงานกีฬาสี
10 ธ.ค. 57 ถึง
วันรัฐธรรมนูญ
08 ธ.ค. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก
05 ธ.ค. 57 ถึง
วันพอแห่งชาติ
04 ธ.ค. 57 ถึง
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
03 ธ.ค. 57 ถึง
กิจกรรมใต้ร่มพระบารมี และวันสิ่งแวดล้อมไทย
01 ธ.ค. 57 ถึง
วันเอดส์โลก
26 พ.ย. 57 ถึง
กิจกรรมชมรม
24 พ.ย. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก
18 พ.ย. 57 ถึง 22 พ.ย. 57
ร่วมงานประชุม อกท.ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
13 พ.ย. 57 ถึง 17 พ.ย. 57
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลักเพื่อฝึกทักษะ ไปร่วมงาน อกท.ภาค
12 พ.ย. 57 ถึง
กิจกรรมชมรม
10 พ.ย. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก
06 พ.ย. 57 ถึง
วันลอยกระทง
04 พ.ย. 57 ถึง 05 พ.ย. 57
ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2
03 พ.ย. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลักเพื่อเตรียมงานหน่วย ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2
29 ต.ค. 57 ถึง
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
27 ต.ค. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก
23 ต.ค. 57 ถึง
วันปิยมหาราช
22 ต.ค. 57 ถึง
กิจกรรมพบนักเรียนนักศึกษา
20 ต.ค. 57 ถึง
เปิดภาคเรียนที่ 2/2557
10 ก.ย. 57 ถึง
กิจกรรมชมรม
03 ก.ย. 57 ถึง
กิจกรรมชมรม
27 ส.ค. 57 ถึง
กิจกรรมธรรมะกับเยาวชน
20 ส.ค. 57 ถึง
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์(18 ส.ค.)
17 ส.ค. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก
15 ส.ค. 57 ถึง 19 ส.ค. 57
สัปดาห์ปลอดหนี้
13 ส.ค. 57 ถึง
กิจกรรมชมรม
12 ส.ค. 57 ถึง
วันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 57 ถึง
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
06 ส.ค. 57 ถึง
กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาองค์การฯ(1-7 ส.ค.)
04 ส.ค. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก
01 ส.ค. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก เรื่องการจัดวันสถาปนาองค์กร
30 ก.ค. 57 ถึง
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ(29 ก.ค.)
28 ก.ค. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก
23 ก.ค. 57 ถึง
กิจกรรมชมรม
21 ก.ค. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก
16 ก.ค. 57 ถึง
กิจกรรมชมรม
11 ก.ค. 57 ถึง 12 ก.ค. 57
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
09 ก.ค. 57 ถึง
กิจกรรมเนื่องในวันอาสารฬหบูชา และแห่เทียนเข้าพรรษา
07 ก.ค. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ คณะอนุกรรมการประสานงานกิจกรรมหลัก
02 ก.ค. 57 ถึง
กิจกรรมชมรม
25 มิ.ย. 57 ถึง
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
23 มิ.ย. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ
18 มิ.ย. 57 ถึง
กิจกรรมชมรม
12 มิ.ย. 57 ถึง
พิธีไหว้ครู
11 มิ.ย. 57 ถึง
ประชุมและนัดหมายเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเตรียมงานวันไหว้ครู
09 มิ.ย. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ประธานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินกิจกรรม
04 มิ.ย. 57 ถึง
กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก
02 มิ.ย. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ คณะอนุกรรมการประสานงานดำเนินงานกิจกรรมหลัก
28 พ.ค. 57 ถึง
กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก
26 พ.ค. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ,คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก
21 พ.ค. 57 ถึง
ประชุมสมาชิกทั้งหมดเพื่อชี้แจงกิจกรรม อกท. ,การสมัครเข้าชมรมวิชาชีพ, คณะอนุกรรมการประสานงานการดำเนินกิจกรรม
19 พ.ค. 57 ถึง
ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน อกท.หน่วยแพร่ ,คณะอนุกรรมการประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมหลัก
15 พ.ค. 57 ถึง 17 พ.ค. 57
อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
14 พ.ค. 57 ถึง
เปิดภาคเรียน ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูล www.pcat.ac.th
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน