ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน4ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566
ภาพกิจกรรม
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 21 มี.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 08 มี.ค. 66
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2565 24 ก.พ. 66
คำสั่งแต่งตั้งครูนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 24 ก.พ. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22 ก.พ. 66
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565 13 ก.พ. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 ก.พ. 66
คำสั่งสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 09 ก.พ. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ชุมชน ระยะที่ 2 31 ม.ค. 66
แต่งตั้งวิทยากรผู้สอนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 26 ม.ค. 66
ผลงานสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รางวัล ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้จบทางด้านเกษตร (บริษัทผู้ผลิตเลย์ มันฝรั่งทอดกรอบ) (6480/2) 12 ก.ย. 57

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูล www.pcat.ac.th
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน