ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)
ประกาศเชิญชวนให้ข้อเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบ IOT(เพาะชำกล้าไม้)
ประกาศ วษท.แพร่ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสกลุ่มวิชา 304 การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ภาพกิจกรรม
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเกษตรประณีต(1ไร่1แสน) ประจำปีการศึกษา 2564 25 พ.ย. 64
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 18 พ.ย. 64
จัดเวรยามครู ดูแลนักเรียน นักศึกษาหอพักชายในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 11 พ.ย. 64
จัดเวรยาม ดูแลนักเรียน นักศึกษาหอพักหญิงในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียน นักศึกษาในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 11 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนนักเรียน โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 11 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโรงประกอบอาหาร ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564 11 พ.ย. 64
ผลงานสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รางวัล ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ความรักที่ไม่มีอยูาจริง (53/0) 11 พ.ย. 64
รับสมัครพนักงานที่มีความรู็ด้านการเกษตร (141/0) 18 ก.พ. 64
ูโรงเรียนเทศบาลบ้านเซตวัน ขอความอนุเคราะห์นำเอกสารสื่อนวัตกรรม เผยแพร่ (183/1) 10 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้จบทางด้านเกษตร (บริษัทผู้ผลิตเลย์ มันฝรั่งทอดกรอบ) (4823/2) 12 ก.ย. 57

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูล www.pcat.ac.th
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน