ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2520 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเกษตรกรรมแพร่” สังกัดกองโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา เพื่อที่จะขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2520-2524 โดยเป็น 1 ใน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเกษตรกรรมแพร่ โรงเรียนเกษตรกรรมพิจิตร โรงเรียนเกษตรกรรมกำแพงเพชร โรงเรียนเกษตรกรรมสุพรรณบุรี โรงเรียนเกษตรกรรมยโสธร โรงเรียนเกษตรกรรมอุบลราชธานี โรงเรียนเกษตรกรรมร้อยเอ็ด โรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัย โรงเรียนเกษตรกรรมลำพูน และโรงเรียนเกษตรกรรมพังงา
         เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีการปรับเปลี่ยนฐานะ ดังนี้
         วันที่ 20  กุมภาพันธ์  2520  เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมแพร่
         วันที่ 28  กันยายน   2524  ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมแพร่
         วันที่ 12  กันยายน   2537  ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนเวียงโกศัย
         วันที่ 20  พฤศจิกายน  2539  เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

ขนาดและที่ตั้ง
         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 586 หมู่ 8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 111-112  ถนนศรีสัชนาลัย - เด่นชัย  มีเนื้อที่ 516 ไร่ ห่างจากอำเภอเด่นชัย ประมาณ 5 กิโลเมตร  และห่างจาก ตัวจังหวัด ประมาณ 25 กิโลเมตร  สภาพการเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์  และรถไฟ สภาพพื้นที่เป็นเนินเขาสลับพื้นที่ราบ มีลำห้วยแม่พวกไหลผ่านกลาง พื้นที่มีลักษณะเป็นดินเหนียว และดินร่วนปนทราย บางส่วนเป็นลูกรัง ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้สักอนุรักษ์

อาณาบริเวณเขตติดต่อ
         โดยรอบวิทยาลัย มีดังนี้
         ทิศเหนือ         ติดถนนสายหลักเด่นชัย-กรุงเทพฯ
         ทิศใต้            สวนเกษตรกร สวนไม้สักอนุรักษ์ และทางรถไฟสายเหนือ (เชียงใหม่ –กรุงเทพ)
         ทิศตะวันออก   ติดสำนักงานขนส่ง สวนเกษตรกรและชุมชน
         ทิศตะวันตก     ติดสวนป่าอนุรักษ์และถนนสายเด่นชัย - ศรีสัชนาลัย