ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 857201
Page Views 1361349
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมุทิตาจิต (อ่าน 38) 19 ก.ย. 61
แต่ตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยแพร่ ครั้งที่ 40 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 47) 28 ส.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิชาชีพทางด้านการเกษตร ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวะ ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 38) 23 ส.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน 125) 21 มิ.ย. 61
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 129) 06 มิ.ย. 61
แต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันปลูกต้นไม้กินผลลำน้ำแม่ะพวก ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 132) 06 มิ.ย. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการรายงานตัวรับ มอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 157) 08 พ.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 174) 08 พ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 285) 20 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎี ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 273) 20 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 266) 13 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเกษตรแพร่เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 250) 30 ม.ค. 61
แต่งตั้งคระกรรมการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 250) 30 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 208) 30 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 229) 30 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนว ประชาสัมันธ์ และรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 267) 20 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครูและอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 238) 11 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (ภาคเรียนที่ 2) (อ่าน 283) 08 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเกษตรปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 179) 08 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานฯ (อ่าน 230) 08 ม.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยแพร่ ครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 333) 03 พ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียรอายุราชการ ประจำปี 2560 (อ่าน 280) 27 ก.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 337) 25 ส.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 442) 14 ก.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 341) 21 มิ.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 (อ่าน 370) 14 มิ.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสถานศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 449) 06 มิ.ย. 60
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 485) 02 มิ.ย. 60
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 382) 02 มิ.ย. 60
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 378) 02 มิ.ย. 60