คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 57) 20 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยแพร่ ครั้งที่ 43 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 79) 12 ก.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานครูที่ปรึกษา เยี่ยมบ้าน บ้านเช่า หอพักและที่อยู่อาศัย นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 82) 05 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 79) 05 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farm) (อ่าน 137) 25 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเขียนแผนธุรกิจและศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 84) 14 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศุนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 73) 14 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 95) 10 ส.ค. 65
แต่งตั้งวิทยากรผู้สอนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 186) 27 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ของทุกปี (อ่าน 140) 26 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางสิชาชีพ PLC ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2565 (อ่าน 157) 18 ก.ค. 65
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอนหลักสูตร ปวช. ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท(อศ.กช.) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 169) 18 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางสิชาชีพ PLC ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2565 (อ่าน 126) 18 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทํานุบํารุงศาสนสถาน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 223) 06 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 173) 01 ก.ค. 65
คำสั่งวันต่อต้านยาเสตติดโลก ปีการศึกษา2565 (อ่าน 99) 29 มิ.ย. 65
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ สนับสนุนทางด้านพืชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 185) 21 มิ.ย. 65
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 184) 21 มิ.ย. 65
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 147) 21 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพิธีไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระพิรุณ ประจำปี 2565 (อ่าน 293) 13 มิ.ย. 65
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 309) 09 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนนักเรียนในโครงการ "อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" ประจำการศึกษา 2565 (อ่าน 210) 27 พ.ค. 65
คำสั่งจัดเวรยามดูแลนักศึกษาระดับชั้น ปวส. หอพักชาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 236) 27 พ.ค. 65
คำสั่งจัดเวรยามดูแลนักเรียนนักศึกษาหอพักชายในโครงการ "อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" ประจำการศึกษา 2565 (อ่าน 155) 27 พ.ค. 65
คำสั่งจัดเวรยามดูแลนักเรียนนักศึกษาหอพักหญิงในโครงการ "อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" ประจำการศึกษา 2565 (อ่าน 141) 27 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียน นักศึกษาในโครงการ "อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" ประจำการศึกษา 2565 (อ่าน 163) 27 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 186) 26 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 151) 11 พ.ค. 65
คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานการประกันคุณภายใน ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 183) 10 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 258) 29 มี.ค. 65