ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 15/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 610130
Page Views 927768
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยแพร่ ครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 109) 03 พ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียรอายุราชการ ประจำปี 2560 (อ่าน 76) 27 ก.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 104) 25 ส.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 155) 14 ก.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 157) 21 มิ.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 (อ่าน 178) 14 มิ.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสถานศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 193) 06 มิ.ย. 60
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 223) 02 มิ.ย. 60
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 176) 02 มิ.ย. 60
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 174) 02 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 193) 02 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 190) 02 มิ.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 155) 09 พ.ค. 60
เอกสารตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 156) 09 พ.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 118) 09 พ.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 116) 10 เม.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรดำเนินการโครงการกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปี 2559 (อ่าน 174) 20 ธ.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเกษตรแพร่เกมส์ ประจำปีการศึกษา2559 (อ่าน 187) 19 ธ.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยแพร่ ครั้งที่38 ปีการศึกษา2559 (อ่าน 344) 11 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2560-2564 (อ่าน 283) 05 ส.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 317) 26 ก.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 (อ่าน 379) 08 มิ.ย. 59
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเกษตรแพร่เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 729) 28 ม.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 (อ่าน 463) 16 พ.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการ อกท. ระดับภาคเหนือ ครั้งที่37 (อ่าน 511) 16 พ.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการ จัดการประชุมวิชาการระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 (อ่าน 516) 16 ก.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 497) 16 ก.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการในสังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคเหนือ ปี58 (อ่าน 455) 16 ก.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 428) 15 ก.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยแพร่ ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา2558 (อ่าน 508) 18 ส.ค. 58