คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 54) 11 พ.ค. 65
คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานการประกันคุณภายใน ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 72) 10 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 132) 29 มี.ค. 65
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ที่ 32/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 161) 09 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา2564 (อ่าน 133) 08 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 176) 02 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 169) 17 ก.พ. 65
แต่งตั้ง​คณะ​กรรมการแข่งขันกีฬา​ต้าน​ยาเสพติด​เกษตร​แพร่​เกมส์​ปีการศึกษา​ 2565​ (อ่าน 177) 01 ก.พ. 65
แต่งตั้งคณะดำเนินงานกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 (อ่าน 210) 07 ม.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเกษตรประณีต(1ไร่1แสน) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 318) 25 พ.ย. 64
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 302) 18 พ.ย. 64
จัดเวรยามครู ดูแลนักเรียน นักศึกษาหอพักชายในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 273) 11 พ.ย. 64
จัดเวรยาม ดูแลนักเรียน นักศึกษาหอพักหญิงในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 255) 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียน นักศึกษาในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 237) 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 342) 11 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนนักเรียน โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 214) 11 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโรงประกอบอาหาร ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 291) 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 (อ่าน 375) 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 258) 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับครูอาชีวศึกษา (อ่าน 210) 11 พ.ย. 64
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ รับลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 257) 29 ต.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ (อ่าน 312) 07 ต.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 269) 06 ต.ค. 64
คำสั่งจัดเวรยามรักษาการณ์ สิ่งของหรือทรัพย์สินของวิทยาลัย ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 (อ่าน 371) 04 ต.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน"การแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564" (อ่าน 268) 28 ก.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบูรณาการพัฒนาทักผาะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 329) 18 ส.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farm) (อ่าน 336) 17 ส.ค. 64
แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด-19) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 267) 15 ก.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 645) 15 ก.ค. 64
คำสั่งจัดเวรยามรักษาการณ์ สิ่งของหรือทรัพย์สินของวิทยาลัย ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 (อ่าน 366) 02 ก.ค. 64