ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 23/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 655217
Page Views 1014952
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 11) 20 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎี ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 7) 20 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 8) 13 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเกษตรแพร่เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 8) 30 ม.ค. 61
แต่งตั้งคระกรรมการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 13) 30 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 14) 30 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 17) 30 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนว ประชาสัมันธ์ และรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 31) 20 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครูและอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 40) 11 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (ภาคเรียนที่ 2) (อ่าน 36) 08 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเกษตรปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 40) 08 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานฯ (อ่าน 37) 08 ม.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยแพร่ ครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 163) 03 พ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียรอายุราชการ ประจำปี 2560 (อ่าน 126) 27 ก.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 142) 25 ส.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 241) 14 ก.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 195) 21 มิ.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 (อ่าน 217) 14 มิ.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสถานศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 237) 06 มิ.ย. 60
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 272) 02 มิ.ย. 60
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 210) 02 มิ.ย. 60
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 211) 02 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 269) 02 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 230) 02 มิ.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 199) 09 พ.ค. 60
เอกสารตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 195) 09 พ.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 158) 09 พ.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 149) 10 เม.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรดำเนินการโครงการกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปี 2559 (อ่าน 223) 20 ธ.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเกษตรแพร่เกมส์ ประจำปีการศึกษา2559 (อ่าน 225) 19 ธ.ค. 59