ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเกษตรประณีต(1ไร่1แสน) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 51) 25 พ.ย. 64
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 65) 18 พ.ย. 64
จัดเวรยามครู ดูแลนักเรียน นักศึกษาหอพักชายในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 67) 11 พ.ย. 64
จัดเวรยาม ดูแลนักเรียน นักศึกษาหอพักหญิงในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 63) 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียน นักศึกษาในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 61) 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 67) 11 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนนักเรียน โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 57) 11 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโรงประกอบอาหาร ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 60) 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 (อ่าน 63) 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 77) 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับครูอาชีวศึกษา (อ่าน 56) 11 พ.ย. 64
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ รับลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 94) 29 ต.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ (อ่าน 132) 07 ต.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 116) 06 ต.ค. 64
คำสั่งจัดเวรยามรักษาการณ์ สิ่งของหรือทรัพย์สินของวิทยาลัย ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 (อ่าน 132) 04 ต.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน"การแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564" (อ่าน 138) 28 ก.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบูรณาการพัฒนาทักผาะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 172) 18 ส.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farm) (อ่าน 179) 17 ส.ค. 64
แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด-19) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 124) 15 ก.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 237) 15 ก.ค. 64
คำสั่งจัดเวรยามรักษาการณ์ สิ่งของหรือทรัพย์สินของวิทยาลัย ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 (อ่าน 188) 02 ก.ค. 64
มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวร คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักเรียน นักศึกษา ก่อนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 180) 01 ก.ค. 64
ประกาศงดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 90) 29 มิ.ย. 64
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 280) 18 มิ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 131) 15 มิ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 133) 09 มิ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 110) 11 มี.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา2563 (อ่าน 108) 11 มี.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เกษตรแพร่เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 166) 11 มี.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ วิสามัญ ประจำการศึกษา 2563 (อ่าน 110) 01 มี.ค. 64