ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 857215
Page Views 1361363
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สำหรับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2

รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558

1.    โครงการ  ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสำหรับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะ

       กรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2

 

2.    ผู้รับผิดชอบโครงการ

        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 

3.    หลักการและเหตุผล

          ตามที่สำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษาได้ลงนามความร่วมมือกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก ( 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน 2564 ) โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดำเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร  ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ ได้รับนโยบายให้ทำการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง 8 ของ อพ.สธ. ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในส่วนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้ดำเนินการมีสวนพฤกษศาสตร์ในวิทยาลัยทุกสถานศึกษา

          ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษได้มอบหมายให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ดำเนินการประสานกับ อพ.สธ. จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่น 2 เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร >>
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.38 MB
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
แบบประเมินโครงการอบรมสวนพฤกษศาสตร์ 9-13 มีนาคม 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.83 KB