แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายดิษฐ์ ชั่งหิน
พืชสวนประดับ

นายสัญชัย อะทะวัน
พืชศาสตร์(พืชสวนประดับ)

นายนพรัตน์ อินพรมมา
เกษตรศาสตร์

นางสาวนวรัตน์ ดีชุมแสง
พืชผัก/พืชไร้ดิน/เห็ด

นายพิสิฐพงศ์ บรรจง
พืช

นายณัฐวัฒน์ ชัยยืน
ผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น/ไม้ดอกไม้ประดับ

นางสาวมลธิชา สมฤทธิ์
การผลิตพืช