ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางคันธนัณน์ ดีอุต
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร
(คอมพิวเตอร์)

นายคณพศ จับใจนาย
เทคนิคคอมพิวเตอร์

นางสุอารี สมจิตร
คอมพิวเตอร์

นายสุกฤษฏิ์พงษ์ ธรรมวุฒิ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ