แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางฉวีวรรณ วิเศษอุด
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
(แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์)

นางสหัสชา วรรณณะสวาสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเรณุกา ประเคนรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรณิการ์ ตาลน้อย