ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางฉวีวรรณ วิเศษอุด
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
(แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์)

นายสุนทร อุสาดี
อุตสาหกรรมเกษตร