ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) (อ่าน 59) 28 พ.ย. 64
ประกาศเชิญชวนให้ข้อเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 77) 15 พ.ย. 64
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 170) 06 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบ IOT(เพาะชำกล้าไม้) (อ่าน 131) 17 ส.ค. 64
ประกาศ วษท.แพร่ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสกลุ่มวิชา 304 การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (อ่าน 240) 13 ส.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 184) 05 ส.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบ IOT(เพาะชำกล้าไม้) (อ่าน 182) 02 ส.ค. 64
ร่างปรับปรุงเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบ IOT (เพาะชำกล้าไม้) (อ่าน 141) 26 ก.ค. 64
ประกาศ วษท.แพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (รหัสวิชา 201 กลุ่มวิชาช่างยนต์) (อ่าน 169) 21 ก.ค. 64
ประกาศ วษท.แพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสวิชา 304 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (อ่าน 200) 20 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) (อ่าน 155) 19 ก.ค. 64
ประกาศ วษท.แพร่ เรื่อง การยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสกลุ่มวิชา 304 (การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์) (อ่าน 157) 15 ก.ค. 64
ประกาศ วษท.แพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (รหัสวิชา 304) กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (อ่าน 126) 13 ก.ค. 64
งดการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่2) (อ่าน 103) 12 ก.ค. 64
ร่างปรับปรุงเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบ IOT (เพาะชำกล้าไม้) (อ่าน 136) 07 ก.ค. 64
งดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site (อ่าน 61) 29 มิ.ย. 64
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม IOT (อ่าน 153) 16 มิ.ย. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะด้วยระบบ IOT (เพาะชำกล้าไม้) (อ่าน 111) 15 มิ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง กำหนดวันเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไข) (อ่าน 118) 07 มิ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it-จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 161) 24 พ.ค. 64
มาตรการการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 143) 24 พ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 584) 16 เม.ย. 64
ประกาศ วษท.แพร่ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง คนงานกิจการเกษตร และตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 94) 31 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง คนงานกิจการเกษตร และ นักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 82) 30 มี.ค. 64
เชิญชวนให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียด (ร่าง) งบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 198) 25 มี.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (อ่าน 128) 23 มี.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 160) 25 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ (อ่าน 116) 18 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 144) 01 ก.พ. 64
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ (อ่าน 142) 28 ม.ค. 64