ลูกจ้างประจำ

นายกิตติพงษ์ ท้าวพันวงศ์
พนักงานขับรถยนต์

นายชวชาด เทียนชัยวิจิตร
พนักงานขับรถยนต์

นางระเบียบ จันทรภัทรานุกุล
พนักงานพิมพ์

นางสาวพิศมัย อินทนนท์
พนักงานพิมพ์

นางชนิกานต์ จินดาวรรณ
พนักงานพิมพ์

นางสมจิตร อินจันทร์
พนักงานขาย

นายกิติพล ดอนดง