ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย สุจริต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520-2530
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี โพธิ์สอน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2536
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไววิทย์ ชัยถาวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2537
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบวร เมืองสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2538
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมเดช คณะบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2540
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเล็ก สุวรรณธาดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2545
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสีห์ ชัยพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2551
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัสพงษ์ วรรณสอน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2553
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย โตมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2560
เบอร์โทร : 0819738349
ชื่อ-นามสกุล : นายวราวุฒิ ไกยราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2561
เบอร์โทร : 0638084242
ชื่อ-นามสกุล : นายอัศวิน ข่มอาวุธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2563
เบอร์โทร : 0818831959
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-ปัจจุบัน
เบอร์โทร :