ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายยงยุทธ ดีอุต
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
ประมง

นายไพบูรณ์ วิเศษอุด
สัตว์ใหญ่(โคนม)

นางสุริยา จันทร์แก้ว
ผสมเทียม/อาหารสัตว์

นายสนิท คำอู
สัตวศาสตร์

นางสาวอรวรรณ เห็มกอง
สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์