แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายยงยุทธ ดีอุต
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
ประมง

นางสุริยา จันทร์แก้ว
ผสมเทียม/อาหารสัตว์

นายสนิท คำอู
สัตวศาสตร์

ชัพวิชญ์ ยอดอุโมงค์
คอบ.ครุศาสตร์เกษตร