ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 830642
Page Views 1320990
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557

            ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา  ทั้งภาครัฐ เอกชน และด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มีจำนวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ โดยกำหนดให้สถานศึกษาดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชนทุกปี 

            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ได้ดำเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  อย่างต่อเนื่องทุกปี  และปีการศึกษา 2555 ได้ดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 35  ตัวบ่งชี้ ได้แก่  มาตรฐานด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มาตรฐานการบริการวิชาการและวิชาชีพ  มาตรฐานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  มาตรฐานด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก และมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละมาตรฐาน และนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

            รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ จึงเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปีพุทธศักราช  2557   เพื่อนำไปใช้เป็นแนวในการพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป       

 

 

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

                                                                                        พฤษภาคม  2558


รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.57 MB
รูปมาตรฐานที่ 1
รูปมาตรฐานที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 333.66 KB
รูปมาตรฐานที่ 2
รูปมาตรฐานที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 331.21 KB
รูปมาตรฐานที่ 3
รูปมาตรฐานที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.11 KB
รูปมาตรฐานที่ 4
รูปมาตรฐานที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 333.58 KB
รูปมาตรฐานที่ 5
รูปมาตรฐานที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 338.98 KB
รูปมาตรฐานที่ 6
รูปมาตรฐานที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378.41 KB
รูปมาตรฐานที่ 7
รูปมาตรฐานที่ 7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.86 KB