คณะผู้บริหาร

นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

นายดิษฐ์ ชั่งหิน
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายศิริชัย นาระกันทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายโสภณ กิติ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวรัตนา พลอยอยู่
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา