ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 24.15 KB 13118
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.13 KB 1598
แคตตาล็อคสินค้าเกษตร วษท.แพร่ งานการค้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 566
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.13 KB 618
ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา ปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.79 MB 560
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 573
วีดีทัศน์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 460
ตราวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ PNG Image ขนาดไฟล์ 146.31 KB 527
แบบประเมินสมรรถนะ (แบ่งตามวิทยฐานะ) ID PLAN 472
คู่มือประเมิน สถพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 452
การเปิดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.97 KB 400
เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คำชี้แจงเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.23 KB 685
มาตรฐานที่ 1 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 623
มาตรฐานที่ 2 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 684.96 KB 591
มาตรฐานที่ 3 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.46 KB 660
มาตรฐานที่ 4 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.16 KB 630
มาตรฐานที่ 5 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 273.49 KB 533
มาตรฐานที่ 6 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 566.48 KB 550
มาตรฐานที่ 7 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.12 KB 534
มาตรฐานที่ 8 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 575
ใบแก้คำผิด เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.97 KB 540
รายงานผลการปฏิบัติงาน(SAR) Unkown Document ขนาดไฟล์ 147.82 KB 390
เอกสารงานพัสดุ/งานบริหารทั่วไป
งานพัสดุ-1.แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 646.57 KB 772
งานพัสดุ-2.แบบโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 633.44 KB 713
งานพัสดุ-3.แบบฟอร์มเขียนรายการพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.76 KB 860
งานพัสดุ-4.แบบฟอร์มใบเบิกหรือใบส่งคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 676.86 KB 751
ใบเบิกหรือใบส่งคืน Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 1570
แบฟอร์มชุดจัดซื้อจัดจ้าง-ใบเขียว (ปรับปรุงใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.12 KB 634
เอกสารงานแผนงานและงบประมาณ
4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 399
5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.27 KB 417
6 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 445
7 ตัวอย่างเขียนโครงการ (โครงการป่า3อย่างประ Unkown Document ขนาดไฟล์ 32.91 KB 655
แบบฟอร์มโครงการ2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 25.65 KB 478
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.45 KB 300
ตารางแสดงงบหน้าของโครงการ ประจำปีการศึกษา2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.14 KB 317
เอกสารงานบุคลากร
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล การพัฒนาของครูและบุคลากรอาชีวะศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 223.37 KB 696
ฟอร์มกรอกวุฒิการศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 10.48 KB 752
รหัสครอบครัว RAR Archive ขนาดไฟล์ 265.41 KB 661
รหัสที่อยู่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 787.69 KB 620
รหัสประวัติการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 669
แบบฟอร์มกรอกส่งกรมบัญชีกลาง Unkown Document ขนาดไฟล์ 47.7 KB 630
แบบฟอร์มรายงานการอบรม ประชุม และสัมมนาภายในประเทศ 31
เอกสารงานวิชาการ
คำชี้แจงประกอบการสอน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.48 KB 661
ตังอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 289 KB 17268
แผนกล1 Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 1102
การสร้างธรรมาภิบาล Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.18 KB 596
ตัวอย่าง เอกสารการเรียนด้วยตนเอง สำหรับการเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทางไกล) Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 2563
เอกสารตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Unkown Document ขนาดไฟล์ 502.61 KB 714
แผนการเรียนหลักสูตรนอกระบบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.32 MB 549
แผนการเรียนหลักสูตรในระบบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.65 MB 522
แบบสำรวจรายวิชาสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.44 KB 437
แบบปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Unkown Document ขนาดไฟล์ 118.52 KB 579
แผนการปฏิบัติงานวัดผล รวมเทอม 1-2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.69 KB 438
แผนการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 408
รวมเอกสารสอบปลายภาค2.2561 407
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 26
งานครูที่ปรึกษา
เอกสารออกเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 302.48 KB 414
งานวัดผลและประเมินผล
แบบประเมินตามสภาพจริงครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 332.03 KB 396
คำร้องขอแก้ 0 , ม.ส. , ม.ผ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 40.25 KB 408
แบบฟอร์มบันทึกแจ้ง ขร Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.5 KB 340
เอกสารงานศูนย์ข้อมูลฯ
คุณหลวงชวนโหวด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.62 KB 367
คุณหลวงชวนโหวด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.87 KB 99