ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 24.15 KB 9367
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.13 KB 1539
แคตตาล็อคสินค้าเกษตร วษท.แพร่ งานการค้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 503
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.13 KB 568
ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา ปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.79 MB 511
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 522
วีดีทัศน์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 396
ตราวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ PNG Image ขนาดไฟล์ 146.31 KB 457
แบบประเมินสมรรถนะ (แบ่งตามวิทยฐานะ) ID PLAN 413
คู่มือประเมิน สถพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 380
การเปิดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.97 KB 349
เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คำชี้แจงเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.23 KB 622
มาตรฐานที่ 1 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 558
มาตรฐานที่ 2 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 684.96 KB 534
มาตรฐานที่ 3 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.46 KB 608
มาตรฐานที่ 4 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.16 KB 574
มาตรฐานที่ 5 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 273.49 KB 484
มาตรฐานที่ 6 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 566.48 KB 485
มาตรฐานที่ 7 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.12 KB 475
มาตรฐานที่ 8 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 522
ใบแก้คำผิด เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.97 KB 495
รายงานผลการปฏิบัติงาน(SAR) Unkown Document ขนาดไฟล์ 147.82 KB 336
เอกสารงานพัสดุ/งานบริหารทั่วไป
งานพัสดุ-1.แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 646.57 KB 697
งานพัสดุ-2.แบบโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 633.44 KB 654
งานพัสดุ-3.แบบฟอร์มเขียนรายการพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.76 KB 808
งานพัสดุ-4.แบบฟอร์มใบเบิกหรือใบส่งคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 676.86 KB 644
ใบเบิกหรือใบส่งคืน Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 1486
แบฟอร์มชุดจัดซื้อจัดจ้าง-ใบเขียว (ปรับปรุงใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.12 KB 586
เอกสารงานแผนงานและงบประมาณ
4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 342
5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.27 KB 368
6 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 385
7 ตัวอย่างเขียนโครงการ (โครงการป่า3อย่างประ Unkown Document ขนาดไฟล์ 32.91 KB 379
แบบฟอร์มโครงการ2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 25.65 KB 418
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.45 KB 256
ตารางแสดงงบหน้าของโครงการ ประจำปีการศึกษา2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.14 KB 265
เอกสารงานบุคลากร
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล การพัฒนาของครูและบุคลากรอาชีวะศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 223.37 KB 629
ฟอร์มกรอกวุฒิการศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 10.48 KB 698
รหัสครอบครัว RAR Archive ขนาดไฟล์ 265.41 KB 605
รหัสที่อยู่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 787.69 KB 561
รหัสประวัติการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 615
แบบฟอร์มกรอกส่งกรมบัญชีกลาง Unkown Document ขนาดไฟล์ 47.7 KB 572
เอกสารงานวิชาการ
คำชี้แจงประกอบการสอน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.48 KB 602
ตังอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 289 KB 15684
แผนกล1 Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 726
การสร้างธรรมาภิบาล Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.18 KB 524
ตัวอย่าง เอกสารการเรียนด้วยตนเอง สำหรับการเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทางไกล) Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 1925
เอกสารตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Unkown Document ขนาดไฟล์ 502.61 KB 658
แผนการเรียนหลักสูตรนอกระบบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.32 MB 415
แผนการเรียนหลักสูตรในระบบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.65 MB 465
แบบสำรวจรายวิชาสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.44 KB 386
แบบปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Unkown Document ขนาดไฟล์ 118.52 KB 397
แผนการปฏิบัติงานวัดผล รวมเทอม 1-2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.69 KB 390
แผนการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 349
รวมเอกสารสอบปลายภาค2.2561 351
งานครูที่ปรึกษา
เอกสารออกเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 302.48 KB 356
งานวัดผลและประเมินผล
แบบประเมินตามสภาพจริงครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 332.03 KB 344
คำร้องขอแก้ 0 , ม.ส. , ม.ผ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 40.25 KB 346
แบบฟอร์มบันทึกแจ้ง ขร Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.5 KB 292
เอกสารงานศูนย์ข้อมูลฯ
คุณหลวงชวนโหวด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.62 KB 309
คุณหลวงชวนโหวด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.87 KB 53