ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 24.15 KB 6624
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.13 KB 1300
แคตตาล็อคสินค้าเกษตร วษท.แพร่ งานการค้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 317
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.13 KB 381
ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา ปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.79 MB 313
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 331
วีดีทัศน์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 197
ตราวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ PNG Image ขนาดไฟล์ 146.31 KB 250
แบบประเมินสมรรถนะ (แบ่งตามวิทยฐานะ) ID PLAN 226
รับสมัคร JPEG Image ขนาดไฟล์ 695.53 KB 147
download JPEG Image ขนาดไฟล์ 6.09 KB 163
คู่มือประเมิน สถพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 194
รับสมัคร JPEG Image ขนาดไฟล์ 138.88 KB 141
การเปิดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.97 KB 159
จำนวนนักเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 58.84 KB 149
test JPEG Image ขนาดไฟล์ 223.58 KB 142
1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 198.8 KB 143
ประกาศ PNG Image ขนาดไฟล์ 451.37 KB 131
JPEG Image ขนาดไฟล์ 418.21 KB 114
เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คำชี้แจงเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.23 KB 436
มาตรฐานที่ 1 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 356
มาตรฐานที่ 2 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 684.96 KB 352
มาตรฐานที่ 3 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.46 KB 410
มาตรฐานที่ 4 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.16 KB 372
มาตรฐานที่ 5 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 273.49 KB 300
มาตรฐานที่ 6 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 566.48 KB 298
มาตรฐานที่ 7 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.12 KB 282
มาตรฐานที่ 8 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 324
ใบแก้คำผิด เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.97 KB 312
รายงานผลการปฏิบัติงาน(SAR) Unkown Document ขนาดไฟล์ 147.82 KB 141
เอกสารงานพัสดุ/งานบริหารทั่วไป
งานพัสดุ-1.แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 646.57 KB 520
งานพัสดุ-2.แบบโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 633.44 KB 470
งานพัสดุ-3.แบบฟอร์มเขียนรายการพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.76 KB 618
งานพัสดุ-4.แบบฟอร์มใบเบิกหรือใบส่งคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 676.86 KB 460
ใบเบิกหรือใบส่งคืน Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 1219
แบฟอร์มชุดจัดซื้อจัดจ้าง-ใบเขียว (ปรับปรุงใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.12 KB 401
เอกสารงานแผนงานและงบประมาณ
4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 150
5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.27 KB 182
6 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 202
7 ตัวอย่างเขียนโครงการ (โครงการป่า3อย่างประ Unkown Document ขนาดไฟล์ 32.91 KB 174
แบบฟอร์มโครงการ2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 25.65 KB 214
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.45 KB 73
ตารางแสดงงบหน้าของโครงการ ประจำปีการศึกษา2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.14 KB 80
เอกสารงานบุคลากร
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล การพัฒนาของครูและบุคลากรอาชีวะศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 223.37 KB 440
ฟอร์มกรอกวุฒิการศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 10.48 KB 511
รหัสครอบครัว RAR Archive ขนาดไฟล์ 265.41 KB 413
รหัสที่อยู่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 787.69 KB 365
รหัสประวัติการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 419
แบบฟอร์มกรอกส่งกรมบัญชีกลาง Unkown Document ขนาดไฟล์ 47.7 KB 375
เอกสารงานวิชาการ
คำชี้แจงประกอบการสอน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.48 KB 417
ตังอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 289 KB 13997
แผนกล1 Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 418
การสร้างธรรมาภิบาล Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.18 KB 346
ตัวอย่าง เอกสารการเรียนด้วยตนเอง สำหรับการเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทางไกล) Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 1463
เอกสารตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Unkown Document ขนาดไฟล์ 502.61 KB 466
แผนการเรียนหลักสูตรนอกระบบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.32 MB 233
แผนการเรียนหลักสูตรในระบบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.65 MB 282
แบบสำรวจรายวิชาสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.44 KB 205
แบบปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Unkown Document ขนาดไฟล์ 118.52 KB 205
แผนการปฏิบัติงานวัดผล รวมเทอม 1-2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.69 KB 213
แผนการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 178
รวมเอกสารสอบปลายภาค2.2561 178
งานครูที่ปรึกษา
เอกสารออกเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 302.48 KB 184
งานวัดผลและประเมินผล
แบบประเมินตามสภาพจริงครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 332.03 KB 172
คำร้องขอแก้ 0 , ม.ส. , ม.ผ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 40.25 KB 164
แบบฟอร์มบันทึกแจ้ง ขร Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.5 KB 121
เอกสารงานศูนย์ข้อมูลฯ
คุณหลวงชวนโหวด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.62 KB 133