ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 830717
Page Views 1321083
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลความร่วมมือกับสถานประกอบการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

 

1. ภาพรวมความร่วมมือของสถานศึกษา

วิทยาลัยได้ร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน

จำนวน  50  สถานประกอบการ  แยกเป็น

ลงนามความร่วมมือแล้ว             2       สถานประกอบการ

     ยังไม่ลงนามความร่วมมือ            48      สถานประกอบการ

2. ความร่วมมือกับสถานประกอบการจำแนกตามคลัสเตอร์

     จำนวนคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขางานที่นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่

1.       อื่นๆ                    42.00%

2.       เกษตรกรรม               40.00%

3.       ยานยนต์และชิ้นส่วน          8.00%

4.       อาหาร                   4.00%

5.       ประมง                   2.00%

6.       เกษตรกรรม                2.00%

7.       ท่องเที่ยว                 2.00%

รวมจำนวน  7 คลัสเตอร์ จากทั้งหมด 27 คลัสเตอร์

3. ความร่วมมือกับสถานประกอบการจำแนกตามจังหวัด  แยกเป็น

   1. แพร่ 68.00% จำนวน 34 แห่ง

   2. กรุงเทพมหานคร 6.00% จำนวน 3 แห่ง

   3. อุตรดิตถ์ 6.00% จำนวน 3 แห่ง

   4. น่าน 6.00% จำนวน 3 แห่ง

   5. นครราชสีมา 2.00% จำนวน 3 แห่ง

   6. ลพบุรี 2.00% จำนวน 1 แห่ง

   7. ปราจีนบุรี 2.00% จำนวน 1 แห่ง

   8. สุโขทัย 2.00% จำนวน 1 แห่ง

   9. พิษณุโลก 2.00% จำนวน 1 แห่ง

   10. นครปฐม 2.00 จำนวน 1 แห่ง

       รวม 10 จังหวัด  50 แห่ง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.74 KB