ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 857093
Page Views 1361188
ลูกจ้างชั่วคราว

นายนิวาท บุตรน้อย
คนงานกิจการเกษตร

นายสุรชัย มิวันเปี้ย
คนงานกิจการเกษตร

นายธวัชชัย แซ่ย่าง
เจ้าหน้าที่ปกครอง

นายวิรัตน์ จันจัด
เจ้าหน้าที่ปกครอง

นายพายุ คำเต่ย
เจ้าหน้าที่สารบรรณ

นายดารากร พริบไหว
ยาม

นายณัฐพล ม้าอิ่น
คนงานกิจการเกษตร

นางลำใย โพธิ์สอน
คนงานกิจการเกษตร

นางนวลจันทร์ อินจันทร์
คนงานกิจการเกษตร

นางนภาภรณ์ มูดยะ
แม่ครัว

นางสาวชฎาพร ชุมภูหมุด
คนงานกิจการเกษตร

นางสาวกัญชพร เอ้ยวัน
เจ้าหน้าที่ปกครอง

นางสาวศิริลักษณ์ แว่นแก้ว
เจ้าหน้าที่ปกครอง

นายอำนวย แหนบดำ
ยาม

นายนัฐพงษ์ ไตยสุทธิ์
คนงานกิจการเกษตร