ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุรชัย มิวันเปี้ย
คนงานกิจการเกษตร

นายพายุ คำเต่ย
เจ้าหน้าที่สารบรรณ

นายดารากร พริบไหว
ยาม

นางลำใย โพธิ์สอน
คนงานกิจการเกษตร

นางสาวชฎาพร ชุมภูหมุด
คนงานกิจการเกษตร

นางสาวกัญชพร เอ้ยวัน
เจ้าหน้าที่ปกครอง

นายอำนวย แหนบดำ
ยาม

นายนัฐพงษ์ ไตยสุทธิ์
คนงานกิจการเกษตร

นางสาวเพ็ญพิชาญา ไตรยะสุทธิ์
คนงานกิจการเกษตร