ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 857099
Page Views 1361194
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561(ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม
 
เกษตรกรรม2501 - เกษตรศาสตร์250101 - การเกษตร905183224 
เกษตรกรรม2501 - เกษตรศาสตร์250102 - พืชศาสตร์071421 
เกษตรกรรม2501 - เกษตรศาสตร์250103 - สัตวศาสตร์013922 
รวม
9071106267 

 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

(ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ปวส.1
ปวส.2
รวม
 
เกษตรกรรม3501 - เกษตรศาสตร์350101 - เกษตรศาสตร์125221346 
เกษตรกรรม3505 - ช่างกลเกษตร350501 - เครื่องจักรกลเกษตร12618 
รวม
137227364