ภาพกิจกรรม
ต้อนรับการลงพื้นที่การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 16
( ดู 20 ครั้ง )
ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงผลงานของสถานศึกษา ณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุก
( ดู 30 ครั้ง )
รับการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประม
( ดู 26 ครั้ง )
ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราช
( ดู 28 ครั้ง )
กิจกรรมโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565
( ดู 35 ครั้ง )
ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการการศึกษาต่อ ในงาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ทักษะแห่งอนา
( ดู 41 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรรุ่นใหม่สู่ชุมชน ระยะที่ 2
( ดู 34 ครั้ง )
กีฬาต้านยาเสพติด เกษตรแพร่เกมส์ ประจำปี 2565
( ดู 55 ครั้ง )
ศึกษาดูงาน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
( ดู 35 ครั้ง )
ลงนามทำความร่วมมือ มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา กับสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย
( ดู 42 ครั้ง )