ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 23/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 700341
Page Views 1114318
ภาพกิจกรรม
อบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E หลักสูตรอาหารหวานไทยแห่งอนาค
( จำนวน 0 รูป / ดู 5 ครั้ง )
กิจกรรมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"รดน้ำ ดำหัว ครูอาวุโส ท่านผู้อำนวยการ
( จำนวน 0 รูป / ดู 19 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561
( จำนวน 7 รูป / ดู 47 ครั้ง )
รับมอบตัวและขึ้นทะเบียนมอบตัวนักศึกษา ระดับชั้น ปวส และ ปวส ม.6 ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 6 รูป / ดู 45 ครั้ง )
โครงการจัดทำสื่อการเรียนสำหรับการศึกษานอกระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเกษต
( จำนวน 0 รูป / ดู 56 ครั้ง )
ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าทำการตรวจสอบกา
( จำนวน 0 รูป / ดู 81 ครั้ง )
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 154 ครั้ง )
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 28 มีนาคม 2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 135 ครั้ง )
โครงการอาชีวะพัฒนาค่่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น
( จำนวน 12 รูป / ดู 204 ครั้ง )
โรงเรียนในอำเภอเด่นชัยพานักเรียนเข้าค่ายและทัศนศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 105 ครั้ง )