ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 857108
Page Views 1361203
ภาพกิจกรรม
ร่วมการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
( จำนวน 5 รูป / ดู 6 ครั้ง )
ออกติดตามผลการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
( จำนวน 0 รูป / ดู 15 ครั้ง )
กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน วันเกษียณ
( จำนวน 0 รูป / ดู 39 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลปรพกันคุณภาพแบบออนไลน์สู่สากล
( จำนวน 0 รูป / ดู 56 ครั้ง )
นิเทศติดตามงานฟาร์มเกษตรเชิงธุรกิจ ฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาพืชศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศา
( จำนวน 0 รูป / ดู 28 ครั้ง )
นิเทศติดตามฟาร์มผลอตเมล่อนระบบปิดในโรงเรือน แผนกวิชาพืชศาสตร์
( จำนวน 1 รูป / ดู 41 ครั้ง )
นายวราวุฒิ ไกยราช ได้ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา คณะครูผู้คุมสอบ
( จำนวน 0 รูป / ดู 40 ครั้ง )
แสดงผลงานเด่นของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู 42 ครั้ง )
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 56 ครั้ง )
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 50 ครั้ง )