ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดภูมิทัศน์หน้าประตูเมืองแพร่ เพื่อต้อนรับเทศการปีใหม่
( จำนวน 0 รูป / ดู 13 ครั้ง )
โครงการอบรมพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA)
( จำนวน 0 รูป / ดู 30 ครั้ง )
ร่วมจิตอาสาพระราชทานอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
( จำนวน 0 รูป / ดู 58 ครั้ง )
นำนักเรียนนักศึกษาฉีดวัคซีน โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ให้บริการฉีด
( จำนวน 0 รูป / ดู 80 ครั้ง )
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ
( จำนวน 0 รูป / ดู 81 ครั้ง )
กตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564"
( จำนวน 0 รูป / ดู 110 ครั้ง )
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (ThaiNational Flag Day)
( จำนวน 5 รูป / ดู 88 ครั้ง )
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
( จำนวน 1 รูป / ดู 131 ครั้ง )
ร่วมอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
( จำนวน 5 รูป / ดู 97 ครั้ง )
โครงการน้อมลำรึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (ร.9) ปลานิลสินในน้ำ กิจกรรมมอบพันธุ์ปลานิล 999,999 ตัว
( จำนวน 0 รูป / ดู 97 ครั้ง )