ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 25/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 831618
Page Views 1322449
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ตามโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
( จำนวน 0 รูป / ดู 98 ครั้ง )
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 151 ครั้ง )
รายงานตัว มอบตัวนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 125 ครั้ง )
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต
( จำนวน 0 รูป / ดู 121 ครั้ง )
ร่วมพัฒนาหอพักชายวิทยาลัยฯ
( จำนวน 0 รูป / ดู 104 ครั้ง )
โครงการฤทษฎีใหม่ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รับการเข้าตรวจเยี่ยมจากทีมศึกษานิเทศของ สอศ.
( จำนวน 0 รูป / ดู 83 ครั้ง )
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 /2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 112 ครั้ง )
พัฒนาแหล่งทุ่งหญ้าให้สัตว์เลี้ยง
( จำนวน 0 รูป / ดู 69 ครั้ง )
กิจกรรมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"รดน้ำ ดำหัว ครูอาวุโส ท่านผู้อำนวยการ
( จำนวน 0 รูป / ดู 132 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561
( จำนวน 7 รูป / ดู 138 ครั้ง )