ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 13/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 769779
Page Views 1229444
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 128 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมแพร่
( จำนวน 0 รูป / ดู 120 ครั้ง )
ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการพัฒนา Smart Farmers
( จำนวน 0 รูป / ดู 105 ครั้ง )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ได้จัดอบรมระยะสั้นเกษตรปลอดภัย
( จำนวน 15 รูป / ดู 191 ครั้ง )
ร่วมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
( จำนวน 0 รูป / ดู 121 ครั้ง )
รับมอบครุภัณฑ์โครงการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยภาคสนาม
( จำนวน 2 รูป / ดู 104 ครั้ง )
Happy New Year and Good Bye Senior
( จำนวน 20 รูป / ดู 257 ครั้ง )
การเลือกตั้งนายก อกท.หน่วยแพร่ ปีการศึกษา2561
( จำนวน 14 รูป / ดู 253 ครั้ง )
ออกรายการวิทยุ เกษตรเพื่อชุมชุน สวทแพร่FM9
( จำนวน 1 รูป / ดู 94 ครั้ง )
โครงการอบรมระยะสั้นเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชั
( จำนวน 15 รูป / ดู 226 ครั้ง )