ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 23/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 700337
Page Views 1114314
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่ิอการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และ บ้
( จำนวน 4 รูป / ดู 117 ครั้ง )
คณะกรรมการเข้าประเมินการติดตามและประเมินผลหลักสูตรด้านการป้องกันฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเ
( จำนวน 7 รูป / ดู 116 ครั้ง )
ประชุมการเตรียมความพร้อมการติดตามและประเมินผลหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุม
( จำนวน 14 รูป / ดู 193 ครั้ง )
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร่เข้าศึกษาโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ (วันที
( จำนวน 7 รูป / ดู 96 ครั้ง )
กิจกรรมการรายงานตัวลูกเสือวิสามัญ /พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมฯ
( จำนวน 45 รูป / ดู 1599 ครั้ง )
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่ 2 ธันวาคม 2558)
( จำนวน 35 รูป / ดู 1324 ครั้ง )
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่ 1 ธันวาคม 2558)
( จำนวน 45 รูป / ดู 1301 ครั้ง )
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่ 30 พฤจิกายน 2558)
( จำนวน 30 รูป / ดู 921 ครั้ง )
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่ 29 พฤจิกายน 2558 /3)
( จำนวน 10 รูป / ดู 447 ครั้ง )
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่ 29 พฤจิกายน 2558 /2)
( จำนวน 40 รูป / ดู 1162 ครั้ง )