ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 13/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 769782
Page Views 1229447
ภาพกิจกรรม
ประชุมครูและบุคากรทางการศึกษา
( จำนวน 11 รูป / ดู 250 ครั้ง )
อกท. หน่วยแพร่ ดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
( จำนวน 27 รูป / ดู 307 ครั้ง )
ประเมินความพร้อมอย่างเข้มข้นของครูผู้ช่วย วิทายาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 134 ครั้ง )
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 22 ธันวาคม 2560
( จำนวน 9 รูป / ดู 102 ครั้ง )
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 4 รูป / ดู 119 ครั้ง )
คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่ิอการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และ บ้
( จำนวน 4 รูป / ดู 153 ครั้ง )
คณะกรรมการเข้าประเมินการติดตามและประเมินผลหลักสูตรด้านการป้องกันฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเ
( จำนวน 7 รูป / ดู 154 ครั้ง )
ประชุมการเตรียมความพร้อมการติดตามและประเมินผลหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุม
( จำนวน 14 รูป / ดู 264 ครั้ง )
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร่เข้าศึกษาโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ (วันที
( จำนวน 7 รูป / ดู 127 ครั้ง )
กิจกรรมการรายงานตัวลูกเสือวิสามัญ /พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมฯ
( จำนวน 45 รูป / ดู 1761 ครั้ง )