ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 25/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 831553
Page Views 1322374
ภาพกิจกรรม
หาแนวร่วมในการจัดการศึกษา ทวิศึกษา
( จำนวน 2 รูป / ดู 160 ครั้ง )
สร้างแนวกันไฟป่าในจุดเสี่ยงภายในวิทยาลัย
( จำนวน 0 รูป / ดู 159 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 157 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมแพร่
( จำนวน 0 รูป / ดู 160 ครั้ง )
ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการพัฒนา Smart Farmers
( จำนวน 0 รูป / ดู 135 ครั้ง )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ได้จัดอบรมระยะสั้นเกษตรปลอดภัย
( จำนวน 15 รูป / ดู 275 ครั้ง )
ร่วมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
( จำนวน 0 รูป / ดู 155 ครั้ง )
รับมอบครุภัณฑ์โครงการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยภาคสนาม
( จำนวน 2 รูป / ดู 183 ครั้ง )
Happy New Year and Good Bye Senior
( จำนวน 20 รูป / ดู 359 ครั้ง )
การเลือกตั้งนายก อกท.หน่วยแพร่ ปีการศึกษา2561
( จำนวน 14 รูป / ดู 357 ครั้ง )