ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 23/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 655582
Page Views 1015832
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันปล่อยหนังสือ
( จำนวน 23 รูป / ดู 539 ครั้ง )
จัดการแข่งขันกีฬาชกมวย ประเภทมวยสากลสมัครเล่น และมวยไทย ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
( จำนวน 28 รูป / ดู 698 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 33 รูป / ดู 731 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
( จำนวน 45 รูป / ดู 1199 ครั้ง )
โครงการปลูกต้นไม้ \\
( จำนวน 7 รูป / ดู 253 ครั้ง )
อ่านสาส์น วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
( จำนวน 10 รูป / ดู 553 ครั้ง )
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
( จำนวน 48 รูป / ดู 773 ครั้ง )
สภากาชาดจังหวัดแพร่ รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
( จำนวน 23 รูป / ดู 515 ครั้ง )
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา
( จำนวน 16 รูป / ดู 539 ครั้ง )
อบรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษา
( จำนวน 47 รูป / ดู 845 ครั้ง )