ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 23/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 700840
Page Views 1115079
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 22 รูป / ดู 823 ครั้ง )
ค่ายวิทยาศาสตร์เปิดโลกแห่งการเรียนรู้
( จำนวน 30 รูป / ดู 960 ครั้ง )
นักเรียน นักศึกษา จากประเทศอินโดนีเซีย เข้ามาศึกษาดูงาน วษท.แพร่
( จำนวน 29 รูป / ดู 698 ครั้ง )
กิจกรรมเวียนเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา
( จำนวน 20 รูป / ดู 526 ครั้ง )
การจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย
( จำนวน 25 รูป / ดู 707 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการ อกท.ระดับเหนือ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 22 รูป / ดู 618 ครั้ง )
กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก
( จำนวน 24 รูป / ดู 652 ครั้ง )
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
( จำนวน 15 รูป / ดู 532 ครั้ง )
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 28 รูป / ดู 711 ครั้ง )
กิจกรรมวันปล่อยหนังสือ
( จำนวน 23 รูป / ดู 665 ครั้ง )