ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 25/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 831591
Page Views 1322422
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรม Smart Farmer
( จำนวน 0 รูป / ดู 92 ครั้ง )
โครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร
( จำนวน 4 รูป / ดู 82 ครั้ง )
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 93 ครั้ง )
การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
( จำนวน 8 รูป / ดู 77 ครั้ง )
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 74 ครั้ง )
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ เทศบาลตำบลป่าแมต และออกบริการศูนย์ซ่อมสร้าง ณ วัดแพะร่องหิน
( จำนวน 0 รูป / ดู 78 ครั้ง )
นักศึกษาทำการตัดกิ่งต้นมัลเบอร์รี่
( จำนวน 0 รูป / ดู 77 ครั้ง )
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้กินผลลำน้ำแม่ะพวก ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 107 ครั้ง )
กิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก"(World No Tobacco Day)
( จำนวน 0 รูป / ดู 100 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561 ณ วษท.เพชรบูรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู 74 ครั้ง )