ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 23/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 700333
Page Views 1114310
ภาพกิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงผลิตปุ๋ยนาโนและไร่กาแฟ
( จำนวน 27 รูป / ดู 239 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
( จำนวน 8 รูป / ดู 87 ครั้ง )
อาชีวศึกษาจังหวัดสัญจร
( จำนวน 40 รูป / ดู 236 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดงาน การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 7 รูป / ดู 87 ครั้ง )
เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด
( จำนวน 16 รูป / ดู 244 ครั้ง )
ประชุมครูและบุคากรทางการศึกษา
( จำนวน 11 รูป / ดู 166 ครั้ง )
อกท. หน่วยแพร่ ดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
( จำนวน 27 รูป / ดู 217 ครั้ง )
ประเมินความพร้อมอย่างเข้มข้นของครูผู้ช่วย วิทายาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 97 ครั้ง )
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 22 ธันวาคม 2560
( จำนวน 9 รูป / ดู 77 ครั้ง )
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 4 รูป / ดู 92 ครั้ง )