ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 13/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 769783
Page Views 1229448
ภาพกิจกรรม
ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าทำการตรวจสอบกา
( จำนวน 0 รูป / ดู 149 ครั้ง )
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 211 ครั้ง )
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 28 มีนาคม 2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 183 ครั้ง )
โครงการอาชีวะพัฒนาค่่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น
( จำนวน 12 รูป / ดู 320 ครั้ง )
โรงเรียนในอำเภอเด่นชัยพานักเรียนเข้าค่ายและทัศนศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 144 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านกาดประชานุเคราะห์ และแสดงผลงาน
( จำนวน 8 รูป / ดู 156 ครั้ง )
สอบปลายภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 7 รูป / ดู 156 ครั้ง )
การพัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ไทยเพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
( จำนวน 0 รูป / ดู 156 ครั้ง )
หาแนวร่วมในการจัดการศึกษา ทวิศึกษา
( จำนวน 2 รูป / ดู 123 ครั้ง )
สร้างแนวกันไฟป่าในจุดเสี่ยงภายในวิทยาลัย
( จำนวน 0 รูป / ดู 110 ครั้ง )