ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 23/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 700338
Page Views 1114315
ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านกาดประชานุเคราะห์ และแสดงผลงาน
( จำนวน 8 รูป / ดู 107 ครั้ง )
สอบปลายภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 7 รูป / ดู 96 ครั้ง )
การพัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ไทยเพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
( จำนวน 0 รูป / ดู 111 ครั้ง )
หาแนวร่วมในการจัดการศึกษา ทวิศึกษา
( จำนวน 2 รูป / ดู 82 ครั้ง )
สร้างแนวกันไฟป่าในจุดเสี่ยงภายในวิทยาลัย
( จำนวน 0 รูป / ดู 76 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 92 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมแพร่
( จำนวน 0 รูป / ดู 87 ครั้ง )
ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการพัฒนา Smart Farmers
( จำนวน 0 รูป / ดู 67 ครั้ง )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ได้จัดอบรมระยะสั้นเกษตรปลอดภัย
( จำนวน 15 รูป / ดู 118 ครั้ง )
ร่วมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
( จำนวน 0 รูป / ดู 86 ครั้ง )