ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 634548
Page Views 974024
ภาพกิจกรรม
รับรางวัลกิจกรรมบริการ R-service ดีเด่น และรางวัลทดสอบกำลังใจดีเด่น
( จำนวน 12 รูป / ดู 510 ครั้ง )
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ. แสดงความยินดีโครงการบริติช เคานซิล
( จำนวน 10 รูป / ดู 278 ครั้ง )
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 18
( จำนวน 12 รูป / ดู 909 ครั้ง )
การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(British Council)
( จำนวน 7 รูป / ดู 262 ครั้ง )
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ. เยี่ยมชม โรงงานผลิตปุ๋ยนาโน
( จำนวน 12 รูป / ดู 446 ครั้ง )
การประชุมสามัญประจำเดือนอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2557
( จำนวน 15 รูป / ดู 409 ครั้ง )
ปฐมนิเทศการฝึกงานภายนอก ระดับ ปวส.
( จำนวน 8 รูป / ดู 236 ครั้ง )
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการผลิตจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมชีววิถี
( จำนวน 14 รูป / ดู 458 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 38 ปี เกษตรแพร่
( จำนวน 35 รูป / ดู 754 ครั้ง )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 52 รูป / ดู 1012 ครั้ง )