ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 13/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 769778
Page Views 1229443
ภาพกิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าวิทยาลัยฯ
( จำนวน 23 รูป / ดู 319 ครั้ง )
มูลนิธิเพื่อการศึกษาอำเภอเด่นชัยมอบทุนการศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 94 ครั้ง )
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดแพร่
( จำนวน 12 รูป / ดู 196 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเกษตรปลอดภัย
( จำนวน 9 รูป / ดู 101 ครั้ง )
กิจกรรมแข่งขันกีฬาวันครู ปี 2561
( จำนวน 10 รูป / ดู 173 ครั้ง )
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงผลิตปุ๋ยนาโนและไร่กาแฟ
( จำนวน 27 รูป / ดู 338 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
( จำนวน 8 รูป / ดู 125 ครั้ง )
อาชีวศึกษาจังหวัดสัญจร
( จำนวน 40 รูป / ดู 355 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดงาน การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 7 รูป / ดู 135 ครั้ง )
เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด
( จำนวน 16 รูป / ดู 318 ครั้ง )