ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 13/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 769780
Page Views 1229445
ภาพกิจกรรม
รายงานตัว มอบตัวนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 90 ครั้ง )
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต
( จำนวน 0 รูป / ดู 78 ครั้ง )
ร่วมพัฒนาหอพักชายวิทยาลัยฯ
( จำนวน 0 รูป / ดู 72 ครั้ง )
โครงการฤทษฎีใหม่ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รับการเข้าตรวจเยี่ยมจากทีมศึกษานิเทศของ สอศ.
( จำนวน 0 รูป / ดู 54 ครั้ง )
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 /2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 67 ครั้ง )
พัฒนาแหล่งทุ่งหญ้าให้สัตว์เลี้ยง
( จำนวน 0 รูป / ดู 43 ครั้ง )
กิจกรรมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"รดน้ำ ดำหัว ครูอาวุโส ท่านผู้อำนวยการ
( จำนวน 0 รูป / ดู 92 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561
( จำนวน 7 รูป / ดู 91 ครั้ง )
รับมอบตัวและขึ้นทะเบียนมอบตัวนักศึกษา ระดับชั้น ปวส และ ปวส ม.6 ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 6 รูป / ดู 104 ครั้ง )
โครงการจัดทำสื่อการเรียนสำหรับการศึกษานอกระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเกษต
( จำนวน 0 รูป / ดู 106 ครั้ง )