ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 634545
Page Views 974021
ภาพกิจกรรม
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่ 1 ธันวาคม 2558)
( จำนวน 45 รูป / ดู 1051 ครั้ง )
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่ 30 พฤจิกายน 2558)
( จำนวน 30 รูป / ดู 740 ครั้ง )
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่ 29 พฤจิกายน 2558 /3)
( จำนวน 10 รูป / ดู 376 ครั้ง )
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่ 29 พฤจิกายน 2558 /2)
( จำนวน 40 รูป / ดู 941 ครั้ง )
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่ 29 พฤจิกายน 2558 /1)
( จำนวน 30 รูป / ดู 606 ครั้ง )
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่28 พฤจิกายน2558)
( จำนวน 30 รูป / ดู 743 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
( จำนวน 7 รูป / ดู 236 ครั้ง )
นักเรียนนักศึกษาร่วมมือกัน เตรียมสถานที่ในส่วนของพื้นที่สำหรับจัดแสดงร้านนิทรรศการฯ
( จำนวน 20 รูป / ดู 589 ครั้ง )
การอบรมขยายผลการดำเนินโครงการยกระดับทักษะทางภาษาให้กับผู้บริหารฯ
( จำนวน 4 รูป / ดู 251 ครั้ง )
งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ อกท.ภาคเหนือ
( จำนวน 45 รูป / ดู 984 ครั้ง )