ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 25/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 831560
Page Views 1322381
ภาพกิจกรรม
อบรมการใช้งานแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงเพื่อการเกษตร
( จำนวน 25 รูป / ดู 121 ครั้ง )
บริษัท อาร์ท กรีน การ์เดนนิ่ง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู 64 ครั้ง )
เข้าร่วมงานมหกรรม smart farmers ณ มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ เเพร่ เฉลิมพระเกียรติ
( จำนวน 2 รูป / ดู 57 ครั้ง )
นักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลการวางแผนธุรกิจเกษตรดีเด่น ในการอบรม Smart Farmer
( จำนวน 2 รูป / ดู 51 ครั้ง )
อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล
( จำนวน 9 รูป / ดู 102 ครั้ง )
ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
( จำนวน 4 รูป / ดู 92 ครั้ง )
จัดประชุมอบรมทำ ID PLAN และ PLC
( จำนวน 9 รูป / ดู 87 ครั้ง )
รับการปรพเมิน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
( จำนวน 6 รูป / ดู 56 ครั้ง )
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
( จำนวน 11 รูป / ดู 128 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmers กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
( จำนวน 0 รูป / ดู 72 ครั้ง )