ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 23/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 700334
Page Views 1114311
ภาพกิจกรรม
รับมอบครุภัณฑ์โครงการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยภาคสนาม
( จำนวน 2 รูป / ดู 66 ครั้ง )
Happy New Year and Good Bye Senior
( จำนวน 20 รูป / ดู 179 ครั้ง )
การเลือกตั้งนายก อกท.หน่วยแพร่ ปีการศึกษา2561
( จำนวน 14 รูป / ดู 179 ครั้ง )
ออกรายการวิทยุ เกษตรเพื่อชุมชุน สวทแพร่FM9
( จำนวน 1 รูป / ดู 69 ครั้ง )
โครงการอบรมระยะสั้นเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชั
( จำนวน 15 รูป / ดู 153 ครั้ง )
ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าวิทยาลัยฯ
( จำนวน 23 รูป / ดู 201 ครั้ง )
มูลนิธิเพื่อการศึกษาอำเภอเด่นชัยมอบทุนการศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 68 ครั้ง )
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดแพร่
( จำนวน 12 รูป / ดู 136 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเกษตรปลอดภัย
( จำนวน 9 รูป / ดู 68 ครั้ง )
กิจกรรมแข่งขันกีฬาวันครู ปี 2561
( จำนวน 10 รูป / ดู 144 ครั้ง )