ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 634547
Page Views 974023
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกและบำรุงต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
( จำนวน 24 รูป / ดู 542 ครั้ง )
โครงการอบรมแกนนำเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบสถานศึกษาธรรมาภิบาล ภาคเหนือ ครั้งที่ 1
( จำนวน 25 รูป / ดู 689 ครั้ง )
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริมฯ เยี่ยมชมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
( จำนวน 13 รูป / ดู 444 ครั้ง )
พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
( จำนวน 37 รูป / ดู 831 ครั้ง )
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนฯโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
( จำนวน 18 รูป / ดู 461 ครั้ง )
รายงานผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาพรวมของจังหวัดแพร่
( จำนวน 32 รูป / ดู 786 ครั้ง )
ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมแปลงผลผลิตผลหม่อนสด
( จำนวน 10 รูป / ดู 254 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/2558
( จำนวน 19 รูป / ดู 414 ครั้ง )
อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center)
( จำนวน 20 รูป / ดู 437 ครั้ง )
พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ปี57
( จำนวน 27 รูป / ดู 1232 ครั้ง )