ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 13/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 769784
Page Views 1229449
ภาพกิจกรรม
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่ 2 ธันวาคม 2558)
( จำนวน 35 รูป / ดู 1478 ครั้ง )
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่ 1 ธันวาคม 2558)
( จำนวน 45 รูป / ดู 1478 ครั้ง )
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่ 30 พฤจิกายน 2558)
( จำนวน 30 รูป / ดู 1024 ครั้ง )
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่ 29 พฤจิกายน 2558 /3)
( จำนวน 10 รูป / ดู 507 ครั้ง )
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่ 29 พฤจิกายน 2558 /2)
( จำนวน 40 รูป / ดู 1286 ครั้ง )
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่ 29 พฤจิกายน 2558 /1)
( จำนวน 30 รูป / ดู 863 ครั้ง )
อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่37 (วันที่28 พฤจิกายน2558)
( จำนวน 30 รูป / ดู 1034 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
( จำนวน 7 รูป / ดู 313 ครั้ง )
นักเรียนนักศึกษาร่วมมือกัน เตรียมสถานที่ในส่วนของพื้นที่สำหรับจัดแสดงร้านนิทรรศการฯ
( จำนวน 20 รูป / ดู 795 ครั้ง )
การอบรมขยายผลการดำเนินโครงการยกระดับทักษะทางภาษาให้กับผู้บริหารฯ
( จำนวน 4 รูป / ดู 329 ครั้ง )