ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 25/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 831575
Page Views 1322396
ภาพกิจกรรม
ออกรายการวิทยุ เกษตรเพื่อชุมชุน สวทแพร่FM9
( จำนวน 1 รูป / ดู 142 ครั้ง )
โครงการอบรมระยะสั้นเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชั
( จำนวน 15 รูป / ดู 398 ครั้ง )
ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าวิทยาลัยฯ
( จำนวน 23 รูป / ดู 459 ครั้ง )
มูลนิธิเพื่อการศึกษาอำเภอเด่นชัยมอบทุนการศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 136 ครั้ง )
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดแพร่
( จำนวน 12 รูป / ดู 286 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเกษตรปลอดภัย
( จำนวน 9 รูป / ดู 134 ครั้ง )
กิจกรรมแข่งขันกีฬาวันครู ปี 2561
( จำนวน 10 รูป / ดู 208 ครั้ง )
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงผลิตปุ๋ยนาโนและไร่กาแฟ
( จำนวน 27 รูป / ดู 462 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
( จำนวน 8 รูป / ดู 167 ครั้ง )
อาชีวศึกษาจังหวัดสัญจร
( จำนวน 40 รูป / ดู 431 ครั้ง )