แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายโสภณ กิติ
ครูประจำ

นายนัฐพงค์ โยธา
ช่างเชื่อมโลหะ

ปานเทพ ตั้งตระกูล
เครื่องกล

นายจิรยุทธ สุทธหลวง
ช่างยนต์