ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 2564

การดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 2564

 

                 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2564

                 - แผนผังโครงสร้างการบริหารศุนย์บ่มเพาะฯ 2564

                 - ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ 2564

                 - แผนปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ 2564

 

                 - ภาพประกอบศูนย์บ่มเพาะฯ
                 - รวมกิจกรรมต่างๆ
                            โครงการศึกษาดูงาน
                            การอบรม
                            การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก
                            การศึกษาดูงานจากภายใน

                 - เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะฯ

                 - ประชาสัมพันธ์
                           การประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง
                           การประชาสัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
                           การประชาสัมพันธ์ทาง Facebook 
                           การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
                           การประชาสัมพันธ์ทางผู้นำชุมชน