ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 25/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 831594
Page Views 1322425
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เกษตรแพร่เกมส์ ประจำปีการศึกษา2557 (อ่าน 631) 02 ก.พ. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre V-NET และ V-NET ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 905) 19 ธ.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1060) 19 ธ.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 (อ่าน 1335) 03 ธ.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน แม่พวกกลับบ้าน 57 ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ (อ่าน 689) 03 ธ.ค. 57
แจ้งรายละเอียดการปรับปรุงการแข่งขันทักษะ การสัมมนา การประกวดและการแสดง ปีการศึกษา 2557(2) (อ่าน 528) 11 พ.ย. 57
แจ้งรายละเอียดการปรับปรุงการแข่งขันทักษะ การสัมมนา การประกวดและการแสดง ปีการศึกษา 2557(1) (อ่าน 506) 11 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (อ่าน 542) 05 พ.ย. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยแพร่ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2557 (3) (อ่าน 472) 05 พ.ย. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยแพร่ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2557 (2) (อ่าน 517) 05 พ.ย. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยแพร่ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2557 (1) (อ่าน 509) 05 พ.ย. 57
คำสั่งองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ่าน 717) 29 ต.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมุทิตาจิต ประจำปี 2557 (อ่าน 737) 25 ก.ย. 57