คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 93) 21 มี.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 33) 08 มี.ค. 66
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 90) 24 ก.พ. 66
คำสั่งแต่งตั้งครูนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 81) 24 ก.พ. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 145) 22 ก.พ. 66
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 114) 13 ก.พ. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 135) 10 ก.พ. 66
คำสั่งสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 130) 09 ก.พ. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ชุมชน ระยะที่ 2 (อ่าน 92) 31 ม.ค. 66
แต่งตั้งวิทยากรผู้สอนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 129) 26 ม.ค. 66
คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเกษตรแพร่เกมส์ (อ่าน 300) 25 ม.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับคลื่อนนโยบายเร่งด่วน Quick Win ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง (1 ฟาร์ม 1 วิทยาลัย) (อ่าน 178) 18 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 106) 05 ม.ค. 66
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 149) 28 ธ.ค. 65
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ที่ 221/2565 เรื่อง จัดเวรยามรักษาการณ์/สิ่งของหรือทรัพย์สินของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ประจำเดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน 113) 27 ธ.ค. 65
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 200) 15 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่43 (อ่าน 165) 24 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 707) 24 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 153) 18 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนร่างข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง​ ปีการศึกษา​ 2566 (อ่าน 148) 07 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลแบบเสนอ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566” (ทุน 2 ปี ปวส./อนุปริญญา) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) (อ่าน 177) 03 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 192) 01 พ.ย. 65
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 332) 01 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 155) 01 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรีนมความพร้อมการตรรวจประเมินผลการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับภาค (อ่าน 184) 01 พ.ย. 65
แต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ PLC (อ่าน 181) 21 ต.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 235) 20 ต.ค. 65
คำสั่งจัดเวรยาม ดูแลนักเรียนหอพักชายในโครงการ“อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 164) 20 ต.ค. 65
คำสั่งจัดเวรยาม ดูแลนักเรียน นักศึกษาหอพักหญิงในโครงการ“อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 150) 20 ต.ค. 65
คำสั่งจัดเวรยาม ดูแลนักศึกษาระดับชั้นปวส.หอพักชาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 123) 20 ต.ค. 65