ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 23/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 655578
Page Views 1015828
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยแพร่ ครั้งที่38 ปีการศึกษา2559 (อ่าน 376) 11 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2560-2564 (อ่าน 310) 05 ส.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 348) 26 ก.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 (อ่าน 418) 08 มิ.ย. 59
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเกษตรแพร่เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 777) 28 ม.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 (อ่าน 501) 16 พ.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการ อกท. ระดับภาคเหนือ ครั้งที่37 (อ่าน 554) 16 พ.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการ จัดการประชุมวิชาการระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 (อ่าน 548) 16 ก.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 535) 16 ก.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการในสังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคเหนือ ปี58 (อ่าน 485) 16 ก.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 464) 15 ก.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยแพร่ ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา2558 (อ่าน 542) 18 ส.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 519) 23 มิ.ย. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการครูแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา2558 (อ่าน 1080) 17 มิ.ย. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดค่ายอบรมครูและนักศึกษาธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (อ่าน 487) 10 มิ.ย. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 (อ่าน 583) 09 มิ.ย. 58
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 431) 04 มิ.ย. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการนำหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 407) 18 พ.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 744) 26 ก.พ. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 38 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ (อ่าน 523) 19 ก.พ. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 468) 18 ก.พ. 58
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรดำเนินการโครงการกิจกรรมเดินทางไกลค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปี 2557 (อ่าน 454) 05 ก.พ. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เกษตรแพร่เกมส์ ประจำปีการศึกษา2557 (อ่าน 512) 02 ก.พ. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre V-NET และ V-NET ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 661) 19 ธ.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 849) 19 ธ.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 (อ่าน 1050) 03 ธ.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน แม่พวกกลับบ้าน 57 ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ (อ่าน 562) 03 ธ.ค. 57
แจ้งรายละเอียดการปรับปรุงการแข่งขันทักษะ การสัมมนา การประกวดและการแสดง ปีการศึกษา 2557(2) (อ่าน 419) 11 พ.ย. 57
แจ้งรายละเอียดการปรับปรุงการแข่งขันทักษะ การสัมมนา การประกวดและการแสดง ปีการศึกษา 2557(1) (อ่าน 412) 11 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (อ่าน 445) 05 พ.ย. 57