นายศุภโชค สำลีนิล
PLC
รายงานการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพกลุ่มสามัญ 1รายงาการวิจัย ในชั้นเรียน
รายงาการวิจัย เรื่อง ผลของการใช้จัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดล STEM Education ที่มีต่อความสนใจในชั้นเรียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.73 KB