นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย
นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย

การทำสิ่งประดิษฐ์บนฐานกระบวนการวิจัย

การเขียนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา


คำนำ 

คู่มือการทำสิ่งประดิษฐ์บนฐานกระบวนการวิจัย เป็น เอกสารที่จัดทำเพื่อให้ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาที่เป็นนักประดิษฐ์คิดค้น ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป ได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการทำสิ่งประดิษฐ์บนฐานของกระบวนการวิจัย สามารถพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะสามารถจัดทำสิ่งประดิษฐ์ และเขียนรายงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่       ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย

          เอกสารที่จัดทำประกอบด้วยเนื้อหา 4 บท คือ 1) บทนำ 2) กระบวนการทำสิ่งประดิษฐ์บนฐานกระบวน   การวิจัย  3) การเขียนรายงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และ 4) รูปแบบเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  เนื้อหาทั้ง 4 บทนี้     ผู้เรียบเรียงพยายามใช้ภาษาที่เป็นวิชาการน้อยที่สุด เพื่อให้นักประดิษฐ์ทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมกับจัดทำตัวอย่างประกอบ เพื่อเพิ่มความเข้าใจยิ่งขึ้น สามารถนำไปเป็นรูปแบบในการทำสิ่งประดิษฐ์ และการเขียนรายงานวิจัยได้     ต่อไป

ผู้จัดทำหวังว่าเอกสารชุดนี้ สามารถพัฒนานักประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่เป็นนักเรียน ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวดคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ทั้งด้านการประดิษฐ์ และการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และสามารถนำความรู้และทักษะ มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยนวัตกรรมอื่นได้ต่อไป   

 

ผู้จัดทำ

2557


คลิกดูเอกสาร ตามไฟล์ดังแนบ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.59 KB