นางสาวจิรภิญญา สิงห์คำ
รายงาน PLC
1.การปฏิบัติชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561

2. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561


3. การปฏิบัติชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562

4. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยใช้ผังความคิด(Mind mapping)สำหรับนักเรียน ปวช. 1 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.12 KB
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมสำหรับนักเรียน ปวช. 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.28 KB