นางคันธนัณน์ ดีอุต
นางคันธนัณน์ ดีอุต

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง         :  การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก                                                                            รหัสวิชา 2201 – 24019 สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชื่อผู้วิจัย        :   นางคันธนัณน์  ดีอุต

สถานศึกษา     :   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่  

ปีที่ศึกษา          2555
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2201 – 24019 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2201 – 24019 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อประเมิน ความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2201 24019 ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2201 – 24019

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง  เพื่อการทดลองใช้หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม (เอกสาประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก) คือ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่ จำนวน 11 คน กลุ่มตัวอย่าง 2  เพื่อการใช้นวัตกรรม (เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก) คือ ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่  จำนวน  คน  กลุ่มตัวอย่าง 3  เพื่อการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของการใช้นวัตกรรม (เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรม)  คือ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน คน

          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกรหัสวิชา 2201 – 24019 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2201 – 24019 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า  

 

ผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2201 24019 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2201 – 24019 อยู่ในระดับมาก


คลิกดู เอกสาร ตามไฟล์แนบ

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.12 KB
แผนกวิชาช่างกลเกษตร