นายสุกฤษฏื์พงษ์ ธรรมวุฒิ
วิจัยในชั้นเรียน
*  วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.8 MB
*  วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.63 MB
 


*  วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.8 MB
*  วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB
 


*  วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.58 MB
*  วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.3 MB


*  วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.8 MB
*  วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB
เอกสารประกอบการสอน
*  วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.5 MB

*  วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ
 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.1 MB

*  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.88 MB

 

สื่อการสอน
*  วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15 MB

*  วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ
 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.3 MB

*  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 11 MB

 

นายสุกฤษฏื์พงษ์ ธรรมวุฒิ
Sukritpong