ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 830634
Page Views 1320982
ข้อมูลหลักสูตรการเรียน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียน

ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้

เปิดดูหลักสูตร ก.  การศึกษาในระบบปกติ 

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  2  ประเภทวิชา
         
1.1) ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวช. 45 ปรับปรุง 46)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

- สาขางานพืชศาสตร์

- สาขางานสัตวศาสตร์

- สาขางานเกษตรทั่วไป


1.3) ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวช. 2556)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

- สาขางานพืชศาสตร์

- สาขางานสัตวศาสตร์

- สาขางานเกษตรทั่วไป

2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  2  ประเภทวิชา

2.1) ประเภทวิชาเกษตรกรรม

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

- สาขาวิชาช่างกลเกษตร


เปิดดูหลักสูตร ข.   การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 45 ปรับปรุง 46) 1 ประเภทวิชา   

          1.1) ประเภทวิชาเกษตรกรรม

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำ ) 

2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 ประเภทวิชา

2.1) ประเภทวิชาเกษตรกรรม

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำ)


ค. การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย

การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

2. การเกษตรผสมผสาน

3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์พืช

4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

5. การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์

6. การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์

7. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กในฟาร์ม

8. ช่างเชื่อมโลหะ

9. การเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.83 KB