ปรัชญาสถานศึกษา
ปรัชญาสถานศึกษา

ปรัชญาสถานศึกษา

      สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นผู้นำทางด้านทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม ผลิตอาหารปลอดภัย และเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช