แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.01 KB
2.แผนกลยุทธ์แผนพัฒนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
2.แผนกลยุทธ์แผนพัฒนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.84 KB
3. ข้อมูลสถานศึกษา
3. ข้อมูลสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.72 KB
4. ข้อมูลอาคารสถานที่
4. ข้อมูลอาคารสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 796.33 KB
5. แผนภูมิบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ พ.ศ. 2558
5. แผนภูมิบริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  พ.ศ. 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.95 KB
6.ข้อมูลบุคลากร
6.ข้อมูลบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.07 KB
7.ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
7.ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.64 KB
8.แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
8.แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.15 KB
9.ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป)
9.ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.25 KB
10.สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
10.สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.19 KB
11.ปฏิทินการปฏิบัติราชการ
11.ปฏิทินการปฏิบัติราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.3 KB
12.โครงการงานตามนโยบาย
12.โครงการงานตามนโยบาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.57 KB
13.โครงการทั่วไป (ฝ่ายวิชาการ)
13.โครงการทั่วไป (ฝ่ายวิชาการ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.51 KB
14.โครงการทั่วไป (แผนงานและความร่วมมือ)
14.โครงการทั่วไป (แผนงานและความร่วมมือ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.93 KB
15.โครงการทั่วไป (ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา)
15.โครงการทั่วไป (ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.68 KB
16.โครงการพัฒนาและจัดซื้อวัสดุ (งานบริหารทรัพยากร)
16.โครงการพัฒนาและจัดซื้อวัสดุ  (งานบริหารทรัพยากร)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.79 KB
17.โครงการพัฒนาและจัดซื้อวัสดุ (งานบริหารทรัพยากร)1
17.โครงการพัฒนาและจัดซื้อวัสดุ  (งานบริหารทรัพยากร)1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.91 KB
18.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาช่างกลเกษตร)
18.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาช่างกลเกษตร)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.55 KB
19.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาธุรกิจเกษตร)
19.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาธุรกิจเกษตร)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.67 KB
20.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาพืชศาสตร์)
20.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาพืชศาสตร์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.75 KB
21.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาสัตวศาสตร์)
21.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาสัตวศาสตร์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.21 KB
22.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
22.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.63 KB
23.โครงการทั่วไป (แผนกอุตสาหกรรม)
23.โครงการทั่วไป (แผนกอุตสาหกรรม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.34 KB