ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 830710
Page Views 1321076
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.01 KB
2.แผนกลยุทธ์แผนพัฒนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
2.แผนกลยุทธ์แผนพัฒนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.84 KB
3. ข้อมูลสถานศึกษา
3. ข้อมูลสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.72 KB
4. ข้อมูลอาคารสถานที่
4. ข้อมูลอาคารสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 796.33 KB
5. แผนภูมิบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ พ.ศ. 2558
5. แผนภูมิบริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  พ.ศ. 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.95 KB
6.ข้อมูลบุคลากร
6.ข้อมูลบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.07 KB
7.ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
7.ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.64 KB
8.แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
8.แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.15 KB
9.ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป)
9.ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.25 KB
10.สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
10.สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.19 KB
11.ปฏิทินการปฏิบัติราชการ
11.ปฏิทินการปฏิบัติราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.3 KB
12.โครงการงานตามนโยบาย
12.โครงการงานตามนโยบาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.57 KB
13.โครงการทั่วไป (ฝ่ายวิชาการ)
13.โครงการทั่วไป (ฝ่ายวิชาการ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.51 KB
14.โครงการทั่วไป (แผนงานและความร่วมมือ)
14.โครงการทั่วไป (แผนงานและความร่วมมือ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.93 KB
15.โครงการทั่วไป (ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา)
15.โครงการทั่วไป (ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.68 KB
16.โครงการพัฒนาและจัดซื้อวัสดุ (งานบริหารทรัพยากร)
16.โครงการพัฒนาและจัดซื้อวัสดุ  (งานบริหารทรัพยากร)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.79 KB
17.โครงการพัฒนาและจัดซื้อวัสดุ (งานบริหารทรัพยากร)1
17.โครงการพัฒนาและจัดซื้อวัสดุ  (งานบริหารทรัพยากร)1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.91 KB
18.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาช่างกลเกษตร)
18.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาช่างกลเกษตร)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.55 KB
19.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาธุรกิจเกษตร)
19.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาธุรกิจเกษตร)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.67 KB
20.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาพืชศาสตร์)
20.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาพืชศาสตร์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.75 KB
21.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาสัตวศาสตร์)
21.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาสัตวศาสตร์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.21 KB
22.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
22.โครงการทั่วไป (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.63 KB
23.โครงการทั่วไป (แผนกอุตสาหกรรม)
23.โครงการทั่วไป (แผนกอุตสาหกรรม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.34 KB