ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 855100
Page Views 1358137
ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ได้มีจัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยมีนายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัยเป็นประธาน นายวราวุฒิ ไกยราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เป็นรองประธาน

โดยมีผู้ร่วมการประชุมดังนี้

รองเทียน รั้งกลาง

รองสมเกียรติ สถิตย์  

พัฒนาการอำเภอเด่นชัย

ท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย

เกษตรอำเภอเด่นชัย

ปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่จั๊วะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ

นากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่จั๊วะ

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ห้วยไร่

นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเด่นชัย

ประชุม ณ  ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่


รูปภาพเพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,07:49   อ่าน 129 ครั้ง