ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 830648
Page Views 1320996
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmers กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 นำโดยนายวราวุฒิ ไกรราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmers กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจากนายสมนึก คำภีระ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมกันนี้ได้มีการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติจริงและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและกลุ่มผู้สนใจ

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,07:43   อ่าน 71 ครั้ง