ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 857107
Page Views 1361202
ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามงานฟาร์มเกษตรเชิงธุรกิจ ฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาพืชศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศา
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 นายวราวุฒิ ไกยราช ผอ.วษท.แพร่ ได้นิเทศติดตามงานฟาร์มเกษตรเชิงธุรกิจ ฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาพืชศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ได้แก่ ฟาร์มเมล่อน  ฟาร์มผลิตผักไฮโดรโปนิก ฟาร์มสุกรขุน  ฟาร์มไก่เนื้อ  ฟาร์มไก่ไข่  และฟาร์มโคนม  เพื่อเก็บข้อมู สอบถามปัญหาในการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปปรับปรุงให้สอดรับกับนโยบายของ สอศ. ในการจัดการเรียนแบบเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing)  และเน้นสมรรถนะให้ผู้เรียนเกษตรเป็นสมาร์ฟาร์มเมอร์ (Smart Famer) ตามนโยบายของ สอศ. ร่วมกับ ม.แม้โจ้


รูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,08:17   อ่าน 28 ครั้ง