ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 857162
Page Views 1361310
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลปรพกันคุณภาพแบบออนไลน์สู่สากล
ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 นายวราวุฒิ ไกยราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ มอบหมายให้นายสมเกียรติ สถิตย์ รองผู้อำนวยการ และนางจารุวรรณ ก้อนเจริญ หัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์สู่สากลให้กับคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  ณ อาคารสีม่วง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่


รูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,08:33   อ่าน 57 ครั้ง