ภาพกิจกรรม
รับการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประม
ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ นำโดยนางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู รับการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่>>>รูปภาพกิจกรรม<<<
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,10:29   อ่าน 27 ครั้ง