ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 857100
Page Views 1361195
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนสาขางานสัตวศาสตร์
( จำนวน 17 รูป / ดู 718 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนาหอพักชาย
( จำนวน 6 รูป / ดู 511 ครั้ง )
การสัมนาทวิภาคีเพื่อการประกอบอาชีพและผลผลิตเกษตรปลอดภัย(GAP)
( จำนวน 8 รูป / ดู 395 ครั้ง )
การประชุมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
( จำนวน 10 รูป / ดู 480 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center ปีงบประมาณ 2557)
( จำนวน 10 รูป / ดู 495 ครั้ง )
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วันที่ 18 สิงหาคม 2557
( จำนวน 20 รูป / ดู 850 ครั้ง )
ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วันที่ 8 สิงหาคม 2557
( จำนวน 25 รูป / ดู 1354 ครั้ง )