ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 19/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 772641
Page Views 1233972
ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการผลิตจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมชีววิถี
( จำนวน 14 รูป / ดู 611 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 38 ปี เกษตรแพร่
( จำนวน 35 รูป / ดู 994 ครั้ง )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 52 รูป / ดู 1364 ครั้ง )
นักเรียนนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต
( จำนวน 24 รูป / ดู 733 ครั้ง )
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 36
( จำนวน 68 รูป / ดู 1572 ครั้ง )
โครงการปลูกหม่อนผลสด แผนกวิชาพืชศาสตร์
( จำนวน 32 รูป / ดู 1157 ครั้ง )
ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ วษท.แพร่ ปีการศึกษา 2557
( จำนวน 61 รูป / ดู 1594 ครั้ง )
โครงการรณรงค์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคคอตีบในประชากร อายุ 20-50 ปี
( จำนวน 29 รูป / ดู 920 ครั้ง )
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด "เกษตรแพร่เกมส์" (2)
( จำนวน 41 รูป / ดู 1352 ครั้ง )
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด "เกษตรแพร่เกมส์"
( จำนวน 63 รูป / ดู 1664 ครั้ง )