ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 857209
Page Views 1361357
ภาพกิจกรรม
รับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษา และประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2558
( จำนวน 20 รูป / ดู 660 ครั้ง )
Teacher development programs to international standard.
( จำนวน 19 รูป / ดู 714 ครั้ง )
การประชุมการดำเนินโครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนฯ
( จำนวน 13 รูป / ดู 755 ครั้ง )
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
( จำนวน 10 รูป / ดู 361 ครั้ง )
การประชุม คณะกรรมการอำนวยการ อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2557
( จำนวน 23 รูป / ดู 816 ครั้ง )
รับมอบตัวและรายงานตัว นักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 17 รูป / ดู 721 ครั้ง )
กิจกรรมปลูกและบำรุงต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
( จำนวน 24 รูป / ดู 827 ครั้ง )
โครงการอบรมแกนนำเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบสถานศึกษาธรรมาภิบาล ภาคเหนือ ครั้งที่ 1
( จำนวน 25 รูป / ดู 972 ครั้ง )
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริมฯ เยี่ยมชมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
( จำนวน 13 รูป / ดู 638 ครั้ง )
พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
( จำนวน 37 รูป / ดู 1200 ครั้ง )