ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 22/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 858385
Page Views 1363322
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
( จำนวน 37 รูป / ดู 1200 ครั้ง )
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนฯโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
( จำนวน 18 รูป / ดู 698 ครั้ง )
รายงานผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาพรวมของจังหวัดแพร่
( จำนวน 32 รูป / ดู 1138 ครั้ง )
ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมแปลงผลผลิตผลหม่อนสด
( จำนวน 10 รูป / ดู 367 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/2558
( จำนวน 19 รูป / ดู 700 ครั้ง )
อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center)
( จำนวน 20 รูป / ดู 686 ครั้ง )
พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ปี57
( จำนวน 27 รูป / ดู 1591 ครั้ง )
รับรางวัลกิจกรรมบริการ R-service ดีเด่น และรางวัลทดสอบกำลังใจดีเด่น
( จำนวน 12 รูป / ดู 902 ครั้ง )
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ. แสดงความยินดีโครงการบริติช เคานซิล
( จำนวน 10 รูป / ดู 384 ครั้ง )
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 18
( จำนวน 12 รูป / ดู 1314 ครั้ง )