ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 23/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 655583
Page Views 1015833
ภาพกิจกรรม
งานแสดงนิทรรศการวิชาการ การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคเหนือ ครั้งที่36
( จำนวน 17 รูป / ดู 674 ครั้ง )
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 33 รูป / ดู 1165 ครั้ง )
การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2557
( จำนวน 48 รูป / ดู 1369 ครั้ง )
วษท.แพร่ ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทง อ.เด่นชัย
( จำนวน 33 รูป / ดู 989 ครั้ง )
โครงการเลือกตั้ง นายก อกท.หน่วยแพร่
( จำนวน 17 รูป / ดู 569 ครั้ง )
การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2
( จำนวน 33 รูป / ดู 840 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิค PR มืออาชีพ"
( จำนวน 15 รูป / ดู 466 ครั้ง )
ติวสอบธรรมศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู 266 ครั้ง )
การประเมิน หน่วย อกท.ดีเด่น ประจำปี 2557
( จำนวน 20 รูป / ดู 461 ครั้ง )
ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช
( จำนวน 10 รูป / ดู 301 ครั้ง )