ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 797362
Page Views 1273300
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 52 รูป / ดู 1417 ครั้ง )
นักเรียนนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต
( จำนวน 24 รูป / ดู 755 ครั้ง )
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 36
( จำนวน 68 รูป / ดู 1631 ครั้ง )
โครงการปลูกหม่อนผลสด แผนกวิชาพืชศาสตร์
( จำนวน 32 รูป / ดู 1188 ครั้ง )
ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ วษท.แพร่ ปีการศึกษา 2557
( จำนวน 61 รูป / ดู 1678 ครั้ง )
โครงการรณรงค์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคคอตีบในประชากร อายุ 20-50 ปี
( จำนวน 29 รูป / ดู 940 ครั้ง )
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด "เกษตรแพร่เกมส์" (2)
( จำนวน 41 รูป / ดู 1420 ครั้ง )
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด "เกษตรแพร่เกมส์"
( จำนวน 63 รูป / ดู 1725 ครั้ง )
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
( จำนวน 19 รูป / ดู 752 ครั้ง )
การประเมินสถานศึกษาในโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ระดับภาค ภาค
( จำนวน 17 รูป / ดู 595 ครั้ง )